Verkenning Post 65. Rapportages, onderzoeken, deelstudies

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft verkennend onderzoek uitgevoerd naar onroerend erfgoed in Nederland uit de periode van 1965 tot 1990. Deze periode kende belangrijke maatschappelijke, ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen met een weerslag op de fysieke leefomgeving. Op deze pagina treft u de rapportage Verkenning Post 65 aan en de onderzoeken en deelstudies die er aan ten grondslag liggen.

Onderzoeken via uitgevers of elders op te vragen

Experimentele woningbouw in Nederland 1968-1980. 64 gerealiseerde woonbeloften. Een uitgave van Nai010 uitgevers i.s.m. de RCE (2019). Verkrijgbaar via de uitgever.

Predicaat experimentele woningbouw 1968-1980. Een overzicht van de 64 gerealiseerde woningbouwprojecten uit het programma Experimentele Woningbouw (1968-1980). Op te vragen via onze Infodesk.

De groene horizon. Dit boek vertelt het verhaal over vijftig jaar bouwen aan het groene landschap van oostelijk en zuidelijk Flevoland. Uitgeverij THOTH.

Natuur om de hoek. Dit onderzoek duidt de recreatiegebieden in West-Nederland en onderzoekt de mogelijke toekomst. Downloaden via Deltametropool.

Onroerend erfgoed 1965 - 1990

Onderzocht is op welke manier de ontwikkelingen in deze Post 65 periode van invloed zijn geweest op de fysieke leefomgeving. Daarnaast is gekeken naar de actuele transformatieopgaven. Voor de verkenning zijn diverse onderzoeken en kleinere deelstudies uitgevoerd. Daarbij is samengewerkt met andere overheden, beheerders, onderwijs- en kennisinstellingen. Ook is een marktonderzoek uitgevoerd onder inwoners van Nederland.

Nederland heeft in de loop der tijd een volwaardig en divers rijksmonumentenbestand opgebouwd. Maar n.a.v. vragen uit de samenleving heeft de minister van OCW de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevraagd om verkennend onderzoek uit te voeren naar een aantal (nieuwe) erfgoedthema’s: Erfgoed van de periode na 1965, Militair ErfgoedArcheologie, en Herinneringserfgoed . De verkenningen brengen in beeld of er sprake is van een instandhoudingsopgave en op welke manier hier invulling aan kan worden gegeven. De verkenningen leveren bouwstenen voor beleidsmaatregelen.