Verkennen nieuwe thema's

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft in 2019 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar vier thema’s: erfgoed van de periode na 1965, herinneringserfgoed, militair erfgoed en archeologie. Stuk voor stuk thema’s die op dit moment leven in de samenleving en waarover de RCE regelmatig vragen krijgt. De beschermingsopgave is onderzocht en er zijn ideeën ontwikkeld hoe daarmee om te gaan.

De RCE start vooralsnog geen aanwijzingsprogramma’s voor nieuwe rijksmonumenten. Bij de parlementaire behandeling van de Erfgoedwet in 2016 zijn in plaats daarvan verkenningen aangekondigd. De verkenningen richten zich op de genoemde thema’s, en leveren een bijdrage aan de beslissing over een aanwijzingsprogramma of andere vormen van bescherming van de cultuurhistorische waarden. 

De aanwijzing tot monument is niet langer het enige middel om monumentale waarden in stand te houden. Erfgoed is meer en meer deel gaan uitmaken van de ruimtelijke ordening. Daar hoort een planologisch beschermingsinstrumentarium bij.

Ook dankzij kennisontwikkeling of de inzet van vrijwilligers kan erfgoed worden behouden voor toekomstige generaties.

Een andere ontwikkeling van belang is de toegenomen aandacht voor burgerparticipatie. De vraag wat van waarde is, was al nooit alleen voorbehouden aan overheden en ‘deskundigen’, maar kent wel een steeds prominentere maatschappelijke inbreng. En de waardering voor erfgoed wordt steeds vaker ingegeven door het verhaal achter of de betekenis van een object, naast de schoonheid, ouderdom en architectuurhistorische waarde.

De vier verkenningen zijn najaar van  2019 afgerond. In overleg met het ministerie van OCW bepalen we daarna hoe we op basis van de uitkomsten een vervolg aan de verkenningen kunnen geven.