Privacy

Deze website gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Voor het uitvoeren van de (wettelijke) taken verwerkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) persoonsgegevens. In de privacyverklaring ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens

De RCE bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als u via onze websites strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Uw rechten

1. Inzage, correctie, verwijdering en verzet

U kunt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u in verzet gaan tegen verwerking van uw gegevens.

Via het aanvraagformulier verwerking persoonsgegevens kunt u uw verzoek indienen. Na ontvangst beoordelen we uw aanvraag en informeren u binnen een maand over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven.

2. Klacht indienen

Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt u een klacht bij ons indienen. Meer informatie leest u op de pagina over onze klachtenregeling. Betrokkenen kunnen ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.