De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Op deze pagina beschrijven we kort hoe we met uw privacy omgaan en wat uw rechten zijn.

Hoe gaat de RCE om met uw persoonsgegevens?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Bovendien verwijderen we uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. 

Het verstrekken van persoonsgegevens aan andere organisaties vindt alleen plaats wanneer dit nodig is om een wet of publieke taak uit te voeren. We verstrekken uw persoonsgegevens aan derden zoals de Belastingdienst en het Nationaal Restauratiefonds (NRF).

We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

De Functionaris Gegevensbescherming van het ministerie van OCW ziet erop toe dat de verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en andere dienstonderdelen in overeenstemming zijn met de AVG.

Uw rechten

1. Inzage, correctie, verwijdering en verzet

U kunt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u in verzet gaan tegen verwerking van uw gegevens.

Via het aanvraagformulier verwerking persoonsgegevens kunt u uw verzoek indienen. Na ontvangst beoordelen we uw aanvraag en informeren u binnen een maand over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven.

2. Klacht indienen

Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt u een klacht bij ons indienen. Meer informatie leest u op de pagina over onze klachtenregeling. Betrokkenen kunnen ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat u zelf kunt doen

Wij adviseren u zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en deze niet openbaar te delen. Mocht u informatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontvangen die niet voor u bestemd is, dan verzoeken wij u om ons direct op de hoogte te stellen zodat wij intern onderzoek kunnen doen en eventuele maatregelen kunnen treffen. U kunt ons bereiken via info@cultureelerfgoed.nl.