Post65: de gebouwde omgeving 1965 -1990

Een flink deel van onze leefomgeving is gebouwd na 1965: woningen, kantoren, winkelcentra, kerken, recreatiegebieden, scholen, kunst in de openbare ruimte, et cetera. Het is verweven met onze geschiedenis en bepaalt onze persoonlijke en gezamenlijke identiteit. De gebouwen en complexen uit de periode 1965-1990 vragen nu echter om renovatie, aanpassing en verduurzaming. Daarom is het van belang dat de betekenis van dit (toekomstige) Post65 erfgoed wordt erkend en dat we er zorgvuldig mee omgaan.

Verkenning naar onroerend erfgoed

Tussen 2017 en 2020 voerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verkennend onderzoek uit naar onroerend erfgoed in Nederland uit de periode 1965-1990. Onderzocht is op welke manier de ontwikkelingen in deze periode van invloed zijn geweest op de fysieke leefomgeving. Daarnaast is gekeken naar de actuele transformatieopgaven. Deze Verkenning Post65 maakte onder andere duidelijk dat kennis en draagvlak belangrijke randvoorwaarden zijn voor de toekomstige bescherming van dit erfgoed.

Rol RCE

De RCE werkt aan kennisopbouw over ruimtelijke ontwikkelingen en bouwproductie in Nederland. Daarom verzamelen en delen we ook kennis over de Post65 periode. Dat doen we met gemeenten en lokale organisaties, en met bewoners en gebruikers van toen en van nu. Zo kunnen we samen bepalen welke waarden van dit Post65 erfgoed aan toekomstige generaties worden meegeven. We verkennen hierbij hoe het publiek hierbij een stem kan krijgen. Daarom voert de RCE een proefproject uit voor de aanwijzing van Post65 erfgoed. Dit moet komend jaar resulteren in de selectie van een beperkt aantal gebouwen en complexen uit de jaren 1965-1990 die in aanmerking komen voor plaatsing op de rijksmonumentenlijst.