Op Verkenning 2.0. Twee eeuwen militair erfgoed in het vizier

De rapportage Verkenning Militair Erfgoed geeft inzicht in het onroerend erfgoed uit de periode 1815-1989, dat een relatie heeft met de militaire geschiedenis van Nederland.

Thematische insteek

Het onderzoek kent een thematische insteek, waarbij het verhaal van de militaire geschiedenis van Nederland als vertrekpunt is genomen. Dit vanuit de gedachte dat behoud van erfgoed niet alleen meer gaat om behoud van steen, maar ook van betekenis. De samenleving wil steeds vaker het bijzondere verhaal achter de stenen horen. Omgekeerd wil men het verhaal kunnen vertellen aan de hand van objecten, gebouwen en plekken in het landschap. Onderzocht is welk erfgoed illustratief is voor het verhaal van twee eeuwen militaire geschiedenis, op welke wijze het is geborgd en of er sprake is van een (instandhoudings)opgave. De RCE heeft voor deze verkenning samengewerkt met universiteiten, defensie, onderzoeksinstituten en belangenorganisaties.

Nederland heeft in de loop der tijd een volwaardig en divers rijksmonumentenbestand opgebouwd. Maar n.a.v. vragen uit de samenleving heeft de minister van OCW de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevraagd om verkennend onderzoek uit te voeren naar een aantal (nieuwe) erfgoedthema’s: Erfgoed van de periode na 1965, Militair Erfgoed, Archeologie, en Herinneringserfgoed . De verkenningen brengen in beeld of er sprake is van een instandhoudingsopgave en op welke manier hier invulling aan kan worden gegeven. De verkenningen leveren bouwstenen voor beleidsmaatregelen.

Colofon

Auteur: Ben de Vries e.a.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019