nieuwbouwwijk, water, weilanden en windmolens in de polder bij Heerhugowaard
Beeld: ©RCE

Leefomgeving

Nederland verandert. De komende jaren spelen de transitieopgaven waar ons land voor staat een belangrijke rol in ons ruimtelijk beleid. De positie van erfgoed is daarin steeds beter verankerd. Voor provincies en gemeenten maar ook waterschappen en initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen, zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties, Rijksuitvoeringsdiensten en terreinbeheerders, is hier informatie te vinden over specifieke vraagstukken rondom erfgoed en onze leefomgeving.

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Sinds 2020 is ons leefomgevingsbeleid gebaseerd op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met deze nationale visie is de kwaliteit van onze leefomgeving hoog op de agenda gezet. Leefomgevingskwaliteit is een breed begrip waarin cultureel erfgoed een onderdeel is. In de NOVI zijn uitgangsprincipes voor erfgoed en landschap opgenomen. Het gaat niet alleen om het behoud van erfgoed en de daarvoor bestaande kaders en regels. Het gaat ook om het borgen van kernkwaliteiten van stad en land. Denk aan behoud van identiteit door het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van een specifiek gebied. En het gaat om het beschermen van landschapskwaliteiten en karakteristieken in kwetsbare landschappen en bebouwde gebieden.

Lees meer over de NOVI

4 grote ruimtelijke opgaven

De RCE werkt langs de lijnen van de 4 grote transitieopgaven van de NOVI:

Wat doet de RCE?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is op diverse niveaus actief om erfgoed en landschap te borgen in onze leefomgeving:

  • We adviseren beleidsmakers bij overheden en professionals die werkzaam zijn op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling en erfgoed.
  • We ontwikkelen kennis en instrumenten om erfgoed en landschappelijke kwaliteit in gebieden zichtbaar en inpasbaar te maken. Bijvoorbeeld met tijdlijnen, gebiedsbiografieën en de Monitor Landschap. Dit doen we voor overheden, ontwerpers en initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Onze adviseurs hebben een actieve rol bij de inbreng van erfgoed en landschappelijke kwaliteiten in de uitvoeringspraktijk.

Zo stimuleren we dat erfgoed en landschappelijke kernkwaliteiten in een vroeg stadium worden ingezet bij het inrichten van de ruimte in Nederland.

De RCE geeft programmatisch uitvoering aan een aantal specifieke thema’s binnen het thema leefomgeving: Duurzaam Erfgoed, Erfgoed en Omgevingswet, en Water en erfgoed. Ook zijn we als partner actief in de Erfgoed Deal.

Uitgelicht

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws