Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Bij de Omgevingswet hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie.

Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. De NOVI gaat uit van vier prioritaire opgaven:

  • Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland;
  • Ruimte voor de klimaatverandering en energietransitie;
  • Sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s met voldoende ruimte om te wonen, werken en bewegen;
  • Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

In de visie worden de nationale belangen genoemd die gewaarborgd moeten worden in het beleid voor de fysieke leefomgeving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook om behoud en versterking van cultureel erfgoed en landschappelijke kwaliteiten van (inter)nationaal belang.

Drie principes

Hierbij worden drie inrichtingsprincipes gehanteerd die helpen om in een specifieke casus of gebied bij botsende belangen een zorgvuldige weging tussen nationale belangen te maken. Die inrichtingsprincipes zijn:

  1. Combineren boven enkelvoudig;
  2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal;
  3. Afwentelen voorkomen.

De NOVI is zelfbindend voor het Rijk. De rijksoverheid zet er wel op in dat provincies en gemeenten bij het vaststellen van hun eigen omgevingsvisies rekening houden met wat er in de NOVI staat.

Maatschappelijke organisaties en individuen denken mee

Landelijke en regionale overheden en professionals werkzaam in het cultureel erfgoedveld zijn betrokken bij de ontwikkeling van de NOVI. Daarnaast werken een groot aantal maatschappelijke organisaties en individuen mee. Meer weten over de NOVI? Ga naar denationaleomgevingsvisie.nl.