Water en klimaat

Nederland ligt in een delta. Water is er altijd in de buurt. Daarom zorgen we dat we er optimaal gebruik van maken. Terwijl we zoveel mogelijk droge voeten houden. Zo hebben we ons land ingericht. We leven met het water.

Leven met water – de Nederlandse noodzaak

Omgaan met water hoort bij leven in de Nederlandse delta. De eerste bewoners leerden natte gebieden te ontwateren. Met de dijken die ze vanaf het jaar 1000 aanlegden, wilden ze het water buitenhouden. Door mensenhanden veranderde het landschap voortdurend. Gemalen, dammen en polders bepalen nog steeds de aanblik van Nederland. Ons land laat zien hoe we samenleven met het water. Want het water bood en biedt ook volop kansen. Handel via zee en waterweg bracht steden tot bloei. Veel bouw- en waterwerken van toen gelden nu als cultureel erfgoed in ons landschap.

Extreem weer

De snelle opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor ons dichtbebouwde land. Klimaatverandering werpt een nieuw licht op het landschap. Terwijl de zeespiegel stijgt, wordt extreem weer gewoner: vaker zware neerslag, hoge temperaturen en aanhoudende droogte. Dit stelt nieuwe eisen aan onze leefomgeving.

Deltaprogramma

In het Deltaprogramma liggen afspraken over maatregelen vast om ons land veilig en leefbaar te houden. Hiermee pakken gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk de gevolgen van het extreme weer aan. De RCE is erbij betrokken als deskundige en als hoeder van het erfgoed. Bij de aanpak van te veel of weinig water valt veel te leren van de oplossingen uit het verleden. Ook de samenwerking van deskundigen uit diverse vakgebieden werpt nieuw licht op de opgaven waar we nu voor staan.

Rijksdienst biedt kennis en advies

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) helpt de tastbare historie te bewaren en begrijpen. We wijzen de weg binnen de beschikbare kennis. Zo laat de kaart waterberging historische oplossingen zien bij te veel of te weinig water. RCE-specialisten geven advies over ruimtelijke opgaven in de context van water en over de omgang met bouwwerken van cultuurhistorische waarde bij wateroverlast, droogte en andere klimaatproblemen.