Onderwater archeologie - Duiker met scherf bij de Rooswijk
Beeld: ©#Rooswijk1740, Michael Pitts

Maritiem erfgoed

Maritiem erfgoed is al het erfgoed dat een relatie heeft met water. Zowel onder water als op het land. Dit erfgoed bestaat niet alleen uit scheepswrakken, maar ook uit havens, kades, bruggen, waterwegen en zelfs pakhuizen. Daarnaast worden complete verdronken landschappen met prehistorische resten of bijvoorbeeld middeleeuwse nederzettingen onder water aangetroffen. Deze vondsten zijn vaak uiterst goed geconserveerd.

Het beleid in Nederland op het gebied van waterbodemarcheologie is hetzelfde als dat voor archeologie op het land. Gemeenten hebben een belangrijke rol door in bestemmingsplannen rekening te houden met archeologie in de waterbodem.

Rol van de RCE

Het Rijk heeft als eigenaar en beheerder van veel grote wateren en als initiator van belangrijke projecten voor de rivieren en op zee een belangrijke rol in de zorg voor maritiem erfgoed. De rol van de Rijksdienst is onder andere het verlenen van vergunningen, adviseren aan andere overheden en ontwikkelen van kennisproducten. Ook internationaal zet de Rijksdienst zich in voor een verantwoord beheer van Nederlands maritiem erfgoed op wereldwijde schaal.

Programma’s

Tussen 2019-2021 zet de Rijksdienst zich extra in op dit gebied, in binnen- en buitenland. Vanuit het rijksbeleid Erfgoed Telt is opdracht gegeven voor twee programma’s:

Maritiem Erfgoed Nederland
Extra inzet op het gebied van kennis, onderzoek, beleid, samenwerking en educatie. Extra aandacht hebben we voor capaciteitsopbouw in de sector en de inzet van vrijwilligers. We gaan aan de slag met een beleidsagenda voor de Noordzee.

De tussentijdse resultaten zijn medio 2020 samengevat in een infographic. Het toont de activiteiten die hebben plaatsgevonden, de geboekte resultaten en de ontwikkelde producten.

Maritiem Erfgoed Internationaal
Deelname aan internationale netwerken, projecten en onderzoeken. We dragen bij aan het beheer van scheepswrakken in het buitenland, zoals het VOC-schip de Rooswijk (1740).

Het eindrapport beschrijft de projecten, activiteiten en andere werkzaamheden die het programma in de periode 2017-2019 heeft uitgevoerd. Ook gaat het rapport in op de huidige stand van zaken, de ontwikkelingen naar aanleiding van de coronacrisis en de eventuele gevolgen voor de nieuwe beleidsperiode 2021-2024.

In dit onderwerp

Wat vertellen archeologische resten onder water ons? Wat mag ermee gedaan worden, wie zorgt hiervoor en op welke manier? Hoe kan iemand zich laten opleiden tot maritiem archeoloog? In dit onderwerp leest u meer hierover.