Internationaal

Erfgoed stopt niet bij een landsgrens. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werkt daarom intensief samen met vele buitenlandse partners die zich in het wereldwijde erfgoedveld bewegen. In dit onderwerp leest u meer over onze internationale samenwerking.

Erfgoed draagt bij aan wederzijds begrip. De RCE zoekt internationaal aansluiting op actuele thema’s en prioriteiten om kennis en inzichten uit te wisselen en om vanuit een dialoog samen te werken. We zoeken naar gedeelde uitdagingen waarbij we van elkaar kunnen leren. In de samenwerking hebben we vaak een faciliterende en verbindende rol en zetten daarbij in op onze kennispositie, zeker in relatie tot actuele thema’s als klimaat(verandering), duurzaamheid en onderzoek naar herbestemming van monumenten.

Onze internationale activiteiten vallen binnen de domeinen (Maritieme) Archeologie, Collecties en Musea, Landschap en Monumenten, en komen voort uit internationale verdragen, afspraken en beleid.