Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een vergunning voor veel werkzaamheden in de fysieke leefomgeving. Op deze pagina lichten wij toe hoe de vergunningverlening onder de Omgevingswet is geregeld.

Vergunningverlening archeologisch rijksmonument

Onder de Omgevingswet zijn in principe gemeenten bevoegd gezag voor vergunningverlening voor een archeologische rijksmonumentenactiviteit bij zogeheten meervoudige aanvragen. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft dan recht van advies en instemming over de archeologische rijksmonumentenactiviteit. In de praktijk is dit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De minister van OCW, in de praktijk de RCE, is bevoegd gezag bij enkelvoudige aanvragen. Dat zijn aanvragen voor alléén een archeologische rijksmonumentenactiviteit.

Vergunningverlening gebouwd/aangelegd rijksmonument

Onder de Omgevingswet is de gemeente in principe bevoegd gezag voor vergunningverlening. In sommige gevallen is een minister bevoegd gezag. Bijvoorbeeld de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in geval van bepaalde militaire terreinen en terreinen met een militair object waar zich een rijksmonument bevindt. In zo'n geval adviseert de gemeente de minister.

De RCE moet, namens de minister van OCW, gevraagd worden te adviseren over een ingrijpende activiteit met betrekking tot een gebouwd of aangelegd rijksmonument. Ingrijpende activiteiten zijn:

  • sloop (geheel afbreken of ingrijpend gedeeltelijk afbreken);
  • ingrijpende wijziging met hiermee vergelijkbare gevolgen;
  • reconstructie;
  • wijziging voor gebruiksverandering met vergelijkbare gevolgen, en;
  • (gedeeltelijke) verplaatsing.

Wanneer het monument buiten de bebouwde kom ligt, moet ook de provincie in de gelegenheid worden gesteld te adviseren over ingrijpende rijksmonumentenactiviteiten.

Aanvragen omgevingsvergunning

  • Onder de Omgevingswet kan de initiatiefnemer vergunningaanvragen indienen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
  • Een initiatiefnemer is vrij om één meervoudige aanvraag als meerdere enkelvoudige aanvragen in te dienen;
  • De aanvraag komt terecht bij de instantie die het besluit neemt over de vergunning;
  • Heeft de minister van OCW, in de praktijk de RCE, recht van advies en instemming, dan krijgt de RCE de adviesaanvraag van de gemeente bij voorkeur binnen via de samenwerkingsfunctionaliteit van het DSO.
  • De adviestermijn voor de RCE is onder de Omgevingswet 6 weken.