Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change

Het Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change JPI CH is een Europees onderzoeksnetwerk op het gebied van materieel, immaterieel en digitaal erfgoed. Het netwerk telt 19 deelnemende landen die gezamenlijk onderzoek programmeren en financieren en de resultaten en relevante informatie delen in een actieprogramma.

Europees onderzoeksnetwerk

Sinds 2010 stemmen de JPI CH deelnemers hun onderzoeksprogramma's op elkaar af. Er zijn sindsdien diverse onderzoeksprojecten gefinancierd, kijk voor een overzicht op de website Heritage Research Hub.

In 2023 is de JPI CH -call Climate and Cultural Heritage (CCH 2023).

Samenwerking tussen landen en onderzoekers

De deelnemende landen hebben samen een visiedocument en een strategische onderzoeksagenda opgesteld. De onderzoeksresultaten delen ze in een gezamenlijk actieprogramma. Zo gaat Europa gemeenschappelijke uitdagingen aan en zet publieke middelen doeltreffend in.

Naast het initiatief voor cultureel erfgoed bestaan er negen andere JPI-netwerken op uiteenlopende terreinen, zoals voedsel, gezondheidszorg en klimaat. De Europese Commissie heeft deze onderzoeksnetwerken in de opstartfase gefinancierd. Sinds 2021 financieert het netwerk zichzelf.

Wat is de rol van de RCE?

Nederland investeert in Europese samenwerking rond de zorg voor cultureel erfgoed met het oog op kennisontwikkeling en kennisdeling. Voor Nederland neemt de RCE aan het JPI CH deel namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) participeert in dit Europese initiatief. Gezamenlijk dragen zij bij aan de organisatie, strategie en werkwijze van het JPI CH . Zij laten zich daarbij adviseren door de Nationale Onderzoeksraad Erfgoed.

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws