Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change

Het Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change JPICH is een Europees onderzoeksnetwerk op het gebied van materieel, immaterieel en digitaal erfgoed. Het netwerk telt 18 deelnemende landen en 7 toehoorders. De deelnemende landen programmeren en financieren gezamenlijk onderzoek en delen de resultaten en relevante informatie in een actieprogramma.

Europees onderzoeksnetwerk

Sinds 2010 stemmen de JPICH deelnemers hun onderzoeksprogramma's op elkaar af. Er zijn sindsdien 39 onderzoeksprojecten gefinancierd, waarvan 26 op het moment van schrijven (mei 2019) succesvol zijn afgerond. In 2019-2020 zijn twee nieuwe financieringsrondes van erfgoedonderzoek voorzien op het gebied van Conservation, Protection and Use en Identity and Perception.

Samenwerking tussen landen en onderzoekers

De deelnemende landen hebben samen een visiedocument en een strategische onderzoeksagenda opgesteld. De onderzoeksresultaten delen ze in een gezamenlijk actieprogramma. Zo gaat Europa gemeenschappelijke uitdagingen aan en zet het publieke middelen doeltreffend in.

Naast het initiatief voor cultureel erfgoed bestaan er negen andere JPI-netwerken op uiteenlopende terreinen, zoals voedsel, gezondheidszorg en klimaat. De Europese Commissie ondersteunt deze onderzoeksnetwerken in de opstartfase en kan participeren in de financiering.

Wat is de rol van de RCE?

Voor Nederland neemt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan het JPICH deel namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek participeert in dit Europese initiatief. Gezamenlijk dragen zij bij aan de organisatie, strategie en werkwijze van het JPICH . Zij laten zich daarbij adviseren door de Nationale Onderzoeksraad Erfgoed.