Archeologische landschappenkaart

De Archeologische landschappenkaart (versie 3.0) is niet alleen nuttig voor archeologen. De kaart laat de verschillende landschappelijke zones in Nederland zien en is dus ook op te vatten als een landschappenkaart.

Het Nederlandse landschap is erg gevarieerd. Dat geldt ook voor de manier waarop het in het verleden door de mens is gebruikt. Landschappelijke zones zoals lössplateaus, dekzandruggen en beekdalbodems boden zowel mogelijkheden als beperkingen voor wonen, begraven, economisch gebruik en rituele activiteiten. De aard van het landschap zegt dus iets over de archeologische resten die er te vinden zijn. De Archeologische landschappenkaart van Nederland maakt de samenhang tussen gegevens over landschap en archeologie op landelijk niveau inzichtelijk.

Wat levert het op

Op de landschappenkaart worden 26 landschappen onderscheiden met daarbinnen 39 landschapszones. Deze zoneringen zijn niet alleen gebaseerd op landschappelijke kenmerken, maar ook op verschillende archeologische karakteristieken. Ze kunnen daarom helpen om archeologische verwachtingen toe te kennen. Daarnaast helpt de kaart bij het vaststellen van prospectiekenmerken van vindplaatsen binnen specifieke landschappen en landschapszones. Mede aan de hand van deze kenmerken kan worden bepaald met welke methoden en technieken verwachte archeologische resten het beste kunnen worden opgespoord. De kaart wordt gebruikt voor Prospectie en Landgebruik in lagen.

Gebruik van de kaart

De Archeologische landschappenkaart is voor iedereen toegankelijk. De beoogde gebruikers zijn provincies, gemeenten, archeologische bureaus en adviesbureaus.

Er zijn 2 bijlagen bij de Archeologische landschappenkaart: een document over de verbeteractie stedelijke gebieden en water,  en een achtergronddocument over methodiek en kaartbeeld. De GIS-bestanden (MapInfo-formaat en shapefile) en technische gebruikshandleiding (inclusief spreadsheet met specificaties) zijn beschikbaar via DANS EASY (let op: inlog vereist).
 

Bronvermelding

Bij gebruik van de digitale bestanden moet de volgende bronvermelding worden geplaatst:

Rensink, E., H.J.T. Weerts, M. Kosian, H. Feiken, D. Jansen & B.I. Smit 2019: Archeologische Landschappenkaart van Nederland, versie 3.0, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Door wie

De Archeologische landschappenkaart is een onderdeel van het RCE-programma Kennis voor Archeologie. De producten die voortkomen uit dit programma kunnen worden gebruikt voor een (nog) betere omgang met het onroerend cultureel erfgoed van nationale betekenis.