Direct naar

Archeologisch booronderzoek

Prospectie op maat

Dit digitale informatiesysteem is een hulpmiddel om de juiste methode van inventariserend veldonderzoek te kiezen.

Door het aanvinken van een aantal keuzemogelijkheden over de verwachte archeologie, krijgt de gebruiker van Prospectie op maat een advies over de meest adequate methode(n) om archeologische vindplaatsen op te sporen en de gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen. Bij dit advies worden verwijzingen getoond naar relevante leidraden, richtlijnen en rapporten en factsheets.

Wat levert het op

In Nederland worden in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen elk jaar honderden inventariserende onderzoeken (prospecties) uitgevoerd. Het doel hiervan is om in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming inzicht te krijgen in de aan- of afwezigheid en waarde van vindplaatsen. Dit onderzoek geldt als een van de belangrijkste stappen van de cyclus van de archeologische monumentenzorg. Op basis van de resultaten moeten immers cruciale keuzes worden gemaakt over het archeologische erfgoed: in de bodem behouden, opgraven of vrijgeven. Prospectieonderzoek is maatwerk. Er bestaat niet één ideale methode om archeologie op te sporen.

Gebruik van Prospectie op maat

Om van dit informatiesysteem gebruik te maken, is specialistische archeologische kennis nodig. Een andere voorwaarde is een gedegen bureauonderzoek met een gespecificeerde archeologische verwachting en een beschrijving van voor prospectieonderzoek relevante eigenschappen van de te verwachten vindplaats(en). Op basis van deze eigenschappen adviseert Prospectie op Maat het gebruik van één (of een combinatie) van de volgende methoden:

  • visuele inspectie
  • oppervlaktekartering
  • booronderzoek
  • booronderzoek met zeef techniek
  • proefputtenonderzoek
  • proefsleuvenonderzoek
  • geofysisch onderzoek
  • metaaldetectie

Voor korte, bondige informatie over technieken en strategieën van inventariserend onderzoek, download de factsheets inventariserend veldonderzoek onderaan deze pagina.

Voor meer achtergrondinformatie over de totstandkoming van Prospectie op Maat, download de rapportage Digitaal informatiesysteem Prospectie op Maat: werkwijze en verantwoording.

Door wie

Prospectie op Maat is ontwikkeld in het kader van het project Best practices prospectie dat onderdeel is van het programma Kenniskaart Archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Heeft u vragen, opmerkingen of heeft u een best practice op het gebied van inventariserend veldonderzoek die u wilt toevoegen aan Prospectie op maat? Neem dan contact op met de Infodesk van de RCE.