Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten

Deze notitie gaat over één van de wettelijke taken van de RCE: het adviseren van de gemeente als bevoegd gezag over wijzigingen aan gebouwde en groene rijksmonumenten. Dit gebeurt in het kader van de aanvragen voor een omgevingsvergunning. De met deze adviesrol gemoeide opgaven zijn complex en vereisen maatwerk, op basis van inhoudelijke deskundigheid, heldere uitgangspunten binnen het wettelijk kader en duidelijke overwegingen. De RCE vindt het belangrijk inzicht te verschaffen in de wijze waarop zijn adviezen tot stand komen.

Allereerst wordt een aantal uitgangspunten voor een goede monumentenzorg en overwegingen ten aanzien van specifeke vraagstukken en ingrepen aan monumenten geformuleerd. Vervolgens wordt ingegaan op de juridische bescherming van onze rijksmonumenten en het hiermee verbonden vergunningstelsel. Tot slot wordt toegelicht hoe het proces van advisering is ingericht en welke soorten informatie de RCE in zijn afweging betrekt. Het resultaat is een document over de advisering van de RCE anno 2018 – honderd jaar na het begin van de institutionele monumentenzorg in ons land. Deze tekst kan worden aangepast wanneer ontwikkelingen van juridische, maatschappelijke of andere aard daar aanleiding toe geven. Zoals het er nu uitziet zal dit voor het eerst gebeuren in het kader van de invoering van de Omgevingswet