Groen erfgoed

Groen erfgoed is de verzamelnaam voor historische groenaanleggen zoals tuinen, parken, woonwijken, verdedigingswerken, begraafplaatsen, buitenplaatsen en landgoederen. Cultuurlandschappen met door de mens beïnvloed groen zoals (hakhout-)bossen, houtwallen vallen ook onder de noemer Groen erfgoed.

Groen erfgoed is in het verleden door mensen bedacht of aangelegd. Dit erfgoed wordt bewaard of in stand gehouden ten behoeve van volgende generaties. Het zijn visuele getuigen van de steeds veranderende relatie tussen mens en natuur. Een deel van het groene erfgoed is beschermd als rijksmonument. Nederland telt ruim 1400 rijksbeschermde tuinen, parken en begraafplaatsen. Daarnaast zijn er zo’n 75 beschermde groene verdedigingswerken.

Ontwikkeling voor een duurzame toekomst

Groen erfgoed bestaat voor een groot deel uit levend materiaal. Bomen kunnen omvallen of ziek worden waardoor onderhoud nodig is. Soms zijn grotere veranderingen nodig, bijvoorbeeld omdat het bezoekersaantal van een park of tuin toeneemt. Een historisch onderzoek en ruimtelijke analyse is dan noodzakelijk zodat wijzigingen in lijn met de historische aanleg plaatsvinden. Ook de samenhang met eventuele bebouwing en de omgeving is belangrijk. In de handreiking Een toekomst voor groen vindt u meer informatie

De rol van de RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 4 taken bij het beschermen van groen erfgoed:

  1. Waarderen van groen erfgoed
  2. Kennisontwikkeling bevorderen
  3. Bescherming regelen
  4. Subsidie toekennen.

De RCE ondersteunt eigenaren en professionals met kennis en informatie. We doen onderzoek naar groen erfgoed en wisselen kennis uit. De Rijksdienst helpt vakgroepen met het ontwikkelen van kwaliteitseisen, en verstrekt informatie aan eigenaren en gemeenten via gesprekken, brochures en adviezen. Ook organiseren we bijeenkomsten waar professionals kennis kunnen delen.

In dit onderwerp

U leest hier meer over wat groen erfgoed is en hoe deze door middel van onderzoek gewaardeerd worden. Als u de eigenaar bent van een groen monument, leest u hier hoe deze worden beschermd en waar u rekening mee moet of kan houden bij het onderhoud.