Verkenning Post 65

De waardering voor het erfgoed uit periode na 1965, Post 65, is nog zeer gering, zowel bij de deskundigen als bij het brede publiek. Er is ook nog nauwelijks erfgoed breed onderzoek gedaan naar de betekenis van dit erfgoed op nationaal niveau. De insteek van deze verkenning is drieledig: kennisontwikkeling en kennisdeling, de omgang met dit erfgoed in relatie met de actuele ruimtelijke opgaven en draagvlakverbreding.

Kennis is de basis voor verder onderzoek en om op later moment beslissingen te kunnen nemen over bescherming of andere vormen van instandhouding. Wat zijn de relevante en urgente onderwerpen en met wie gaan we deze uitdiepen?

Deze kennis is ook noodzakelijk om de vraag te kunnen beantwoorden op welke wijze het relatief jonge erfgoed een bijdrage kan leveren aan de verschillende (grote) ruimtelijke opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, de woningbouwopgave en de vernieuwing van het platteland.

Om de betekenis en het belang van het erfgoed Post 65 te bepalen gaan we de discussie met professionals en publiek aan.

De rapportage Verkenning Post 65 en de onderzoeken en deelstudies die er aan ten grondslag liggen, staan bij elkaar op een publicatiepagina. De link treft hieronder aan.