4,5 miljoen voor internationaal erfgoedonderzoek

Vijf transnationale onderzoeksprojecten vanuit het JPI Cultural Heritage-programma ontvangen ongeveer 4,5 miljoen euro. Aan drie ervan werken Nederlandse onderzoekers mee. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onderdeel van het ministerie van OCW, en NWO dragen hieraan bij. De projecten starten in januari 2019.

Detail van een opgraving, schep en laarzen

Tegen de achtergrond van mondiale ontwikkelingen en verschuivingen is bescherming en behoud van het Europese culturele erfgoed van groot belang. Hiervoor is onderzoek nodig over de landsgrenzen heen. Het programma Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change (JPICH) stimuleert deze internationale samenwerking op het terrein van cultureel erfgoed. De Europese Commissie ondersteunt dit. Het onderzoeksprogramma sluit aan op de beleidsvisies Erfgoed en ruimte en Erfgoed Telt van het ministerie van OCW.

Nederlandse bijdragen

De projecten waaraan Nederlandse onderzoekers meewerken zijn:

  • WetFutures, o.l.v. dr. Roy van Beek, Wageningen University & Research – archeologie
  • CARE_MSoC -  Community Archaeology in Rural Environments - Meeting Societal Challenges, o.l.v. dr. Heleen van Londen, Universiteit van Amsterdam – archeologie
  • CONSECH20 – Behoud van het 20ste-eeuwse betonnen culturele erfgoed in veranderende stedelijke omgeving, o.l.v. dr. Barbara Lubelli, Technische Universiteit Delft – bouwkunde

Meer informatie over deze projecten is te vinden op de  website van het JPICH.

Heritage in Changing Environments

Het doel van de call Heritage in Changing Environments is innovatieve, interdisciplinaire, internationale projecten te financieren. Het gaat om onderzoek dat zowel de impact van de veranderende omgeving op erfgoed bestudeert, als onderzoek dat kijkt naar de manier waarop erfgoed kan bijdragen aan de omgang met die veranderingen. Het gaat daarbij om fysieke veranderingen (bijvoorbeeld klimaat, energietransitie, extreme weersomstandigheden), om sociale en economische verschuivingen (zoals stedelijke druk, demografische- en economische krimp), en om culturele en politieke ontwikkelingen (denk aan migratie, populisme, democratische rechten). 

Deze call is onderdeel van een ‘roadmap for calls’ voor de periode 2017-2019. Er volgt nog een call voor onderzoek naar Conservation & Protection en in 2019 naar Identity & Perception. In het verleden zijn in het kader van het JPICH twee calls georganiseerd. In 2017 zijn daarnaast acht projecten gehonoreerd in het kader van de call voor onderzoek naar digitaal erfgoed. 

Sinds 2010 stemmen achttien landen hun onderzoeksprogramma’s op elkaar af en zijn er 34 onderzoeksprojecten naar cultureel erfgoed van start gegaan waarvan 26 inmiddels zijn afgerond.

Op de  website van het JPICH zijn alle geselecteerde projecten na te lezen en staat meer informatie over de call Digital Heritage en het JPI Cultural Heritage-programma.