Romeins graf bij Beuningen

Evaluatie Erfgoedwet voor het onderdeel archeologie

In 2020 en 201 worden de effecten van de archeologische onderdelen van de Erfgoedwet nader bezien. Op deze pagina vindt u informatie over de voortgang van de Evaluatie Erfgoedwet Archeologie. U kunt hier de belangrijkste onderzoeksrapporten downloaden. Ook vindt u hier informatie over evenementen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) organiseert over dit onderwerp.

Waarom evalueren we?

De in 2016 in werking getreden Erfgoedwet omvat meer dan alleen archeologie. De wet wordt in de komende jaren geëvalueerd, maar het onderdeel archeologie is door een motie van de Tweede Kamer naar voren gehaald. In die motie van 2 juli 2019 verzocht de Kamer de regering om de Erfgoedwet op het onderdeel archeologie samen met de archeologische sector te evalueren. In reactie daarop heeft de minister van OCW in december 2019 het plan van aanpak voor deze evaluatie aan de Kamer gestuurd.

Hoe evalueren we?

Samen met belanghebbenden in de archeologische monumentenzorg wil het ministerie van OCW de werking van de Erfgoedwet in de praktijk inzichtelijk maken en toetsen aan de doelstellingen van het Verdrag van Valletta. Voor sommige onderdelen is nader onderzoek nodig. Uiteindelijk wil de minister van OCW aan de Raad voor Cultuur (i.s.m. de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur) advies vragen over belangrijke onderdelen uit de archeologische wetgeving. In onderstaande tijdlijn staan al deze stappen op een rij.

[De tekst gaat verder onder de foto]

Archeologen aan het werk met publiek op de achtergrond
Archeologen aan het werk bij een opgraving met publiek op de achtergrond.

Tijdlijn evaluatie Erfgoedwet (archeologie)

Onderzoeksthema's

De evaluatie concentreert zich rond een aantal thema’s:

  • Taken en rollen van overheden
  • Kwaliteit van archeologisch onderzoek
  • Marktwerking
  • Publieksbereik en participatie
  • Behoud in situ
  • Certificering
  • Arbeidsmarkt

Onderzoeksresultaten

Om de aandachtspunten uit te diepen zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd. Sommige zijn uitgevoerd in opdracht van de minister van OCW, andere zijn door bijvoorbeeld het CCvD Archeologie van de SIKB of door het UWV uitgevoerd. De resultaten vindt u terug in verschillende rapporten onder het kopje 'Onderzoeksrapporten'. Sommige rapporten zijn nog in de maak en verschijnen in de loop van 2021 op deze pagina.

Deel uw visie

We nodigen u van harte uit uw beargumenteerde visie op de werking van de Erfgoedwet in het archeologisch bestel met ons te delen. Dit is vormvrij maar kan bijvoorbeeld in een reflectie van 1 à 2 pagina's (A4) waarin u uw mening over de werking van het archeologisch bestel uiteenzet - eventueel met voorbeelden - en waar mogelijk oplossingen voor ervaren knelpunten aandraagt. Wij zullen deze bijdragen voegen bij de adviesvraag aan de Raad voor Cultuur (i.s.m. de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur).

Uw reactie kunt u sturen naar Annemarie Luksen-IJtsma, adviseur archeologiebeleid. 

Evenementen

In 20202 is er een aantal (digitale) bijeenkomsten georganiseerd rond de thema’s uit de evaluatie van de erfgoedwet op het onderdeel archeologie. Het merendeel is terug te kijken via onderstaande links.

Datum Thema Organisatie Link
8 oktober 2020 De velddialogen Archeologie: Een ronde-tafel-gesprek over kwaliteitsborging in de archeologie SIKB Bijeenkomst terugkijken
26 oktober 2020 Behoud in situ RCE Bijeenkomst terugkijken
4 november 2020 Zeepkistensessie Archeologie 3.0 / NVvA / RCE

Bijeenkomst terugkijken

Online opvragen bijdragen zeepkistensessie*

19 november 2020 Digi-Reuvensdagen sessie Evaluatie Erfgoedwet onderdeel archeologie NvvA / Archeologie 3.0 Bijeenkomst terugkijken
2 december 2020 Is de Nederlandse archeologie innovatief genoeg? SIKB Meer informatie
10 december 2020 Het kwaliteitssysteem tussen wetenschap, markt en samenleving SIKB Meer informatie
19 januari 2021 Ruimtelijke ordening en de archeologische praktijk Arbitrarch / CGA / RCE

*Op 4 november 2020 organiseerde de NVvA en Archeologie 3.0 samen met het ministerie van OCW/RCE een digitale zeepkistensessie. Archeologen waren van te voren opgeroepen hun visie op de werking van het archeologiebestel te delen. Tijdens de zeepkistensessie deden vier archeologen hun verhaal, maar de overige ingediende bijdragen zijn eveneens de moeite van het lezen waard  en online opvraagbaar bij de RCE.

Onderzoeksrapporten