Romeins graf bij Beuningen
Beeld: Jos Stöver

Evaluatie Erfgoedwet voor het onderdeel archeologie: voortgang en vervolg

Staatssecretaris voor Cultuur en media, Gunay Uslu, heeft op 8 november 2022 haar beleidsreactie aan de Tweede Kamer gestuurd. De beleidsreactie is het antwoord op het advies van de Raad voor Cultuur, dat weer voortkwam uit de evaluatie van het onderdeel archeologie in de Erfgoedwet. In november 2022 is gestart met de uitwerking en uitvoering van de toezeggingen uit de beleidsreactie. Op deze pagina vindt u informatie over dit proces en de eerder gezette stappen.

De in 2016 in werking getreden Erfgoedwet omvat meer dan alleen archeologie. Het onderdeel archeologie is door een motie van de Tweede Kamer naar voren gehaald. In die motie van 2 juli 2019 verzocht de Kamer de regering om de Erfgoedwet op het onderdeel archeologie samen met de archeologische sector te evalueren. Deze stappen staan beknopt beschreven in onderstaande tijdlijn:

Tijdlijn evaluatie Erfgoedwet archeologie

Evaluatie

In reactie op de motie heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in december 2019 het plan van aanpak voor deze evaluatie aan de Kamer gestuurd. Samen met belanghebbenden in de archeologische monumentenzorg heeft het ministerie van OCW vervolgens de werking van de Erfgoedwet in de praktijk inzichtelijk gemaakt en getoetst aan de doelstellingen van het Verdrag van Valletta. Voor sommige onderdelen bleek nader onderzoek nodig:

Advies Raad voor Cultuur

Op 18 mei 2021 heeft de minister van OCW de adviesvraag evaluatie erfgoedwet onderdeel archeologie naar de Tweede Kamer en de Raad voor Cultuur gestuurd. Deze adviesvraag kwam tot stand na intensief overleg met belanghebbenden in de archeologische monumentenzorg. Bij de adviesvraag zat een uitgebreid dossier van onderzoeksrapporten, brieven aan de minister en ingezonden reflecties. Van dit dossier is een overzichtsdocument (pdf) beschikbaar. De onderzoeksrapporten vindt u onderaan deze pagina, de brieven aan de minister zitten als bijlage bij de adviesvraag aan de Raad, en de ingezonden reflecties zijn op te vragen via de infodesk van de RCE

Op 10 februari 2022 overhandigde de Raad voor Cultuur vervolgens haar advies ‘Archeologie bij de tijd’, aan de staatssecretaris.

Beleidsreactie

In 2022 zijn reacties ontvangen van de belanghebbenden op het advies van de Raad voor Cultuur. Dat gebeurde zowel schriftelijk (via brieven, mails, notulen) als mondeling (tijdens reguliere overleggen, speciale vergaderingen en met dat doel georganiseerde symposia). Het advies en de reacties hebben geleid tot een kamerbrief, die door de staatsecretaris op 8 november 2022 aan de Tweede Kamer is gestuurd. Hierin worden op een vijftal thema’s verbeteracties toegezegd.

En nu verder...verbeteracties in vijf thema’s

Op de Reuvensdagen 2023 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een presentatie gegeven over de stand van zaken van de verbeteracties. Deze presentatie is op te vragen via de infodesk van de RCE. De verbeteracties per thema’s lopen de komende jaren door. Meer informatie per thema volgt.

Onderzoeksrapporten