Meerjarenbrief 2023-2025: De kracht van creativiteit

Op 4 november heeft Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media van het Minsterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de meerjarenbrief De kracht van creativiteit / Cultuur midden in de samenleving, naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit bericht heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een aantal zaken die specifiek van belang zijn voor de erfgoedsector op een rij gezet.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Moziek als wandkunst, Sint-Janslyceum, Den Bosch
Beeld: Monique van der Steen
Wandkunst, Sint-Janslyceum, Den Bosch

Ik vind het belangrijk dat we het verleden doorgeven aan de jonge generaties
- Staatssecretaris Cultuur, Gunay Uslu

Instandhouding gebouwde en groene monumenten

 • Het jaarlijkse subsidieplafond van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) wordt in de periode 2023-2025 met 20 miljoen euro verhoogd.
 • De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg krijgt de komende periode een subsidie van 600.000 euro per jaar
 • Het Boerderijenfonds wordt versterkt met een bijdrage van 2.000.000 euro om meer restauraties aan monumentale boerderijen mogelijk te maken
 • Er komt extra geld voor Regulier Onderhoud Rijksmonumenten en Groot Onderhoud Rijksmonumenten Groningen

Verduurzaming

 • Het programma Erfgoed en Duurzaamheid bij de Rijksdienst wordt verlengd en voortgezet tot en met 2026
 • Versterking van het Revolving Fund van het Nationaal Restauratiefonds voor duurzaamheidsmaatregelen
 • Verhoging huisvestingsbudget rijksmusea, die op basis van de Erfgoedwet huisvestingssubsidie ontvangen. Hiermee kunnen zij een CO2-besparing realiseren

Leefomgeving

 • Het voortzetten van de Erfgoeddeal waarvoor in 2023, 2024 en 2025 respectievelijk 4, 4 en 3 miljoen per jaar wordt vrijgemaakt
 • Samenwerking met andere ministeries, provincies en gemeenten om erfgoed en ontwerp een goede rol te geven in de uitvoering van programma’s als Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, Nationaal Programma Ruimtelijk Gebied, NOVEX, woningbouw en MOOI Nederland

Het is belangrijk om bij de veranderingen in onze leefomgeving goed om te gaan met ons erfgoed: historische binnensteden en UNESCO Werelderfgoed, wederopbouwgebieden, wijken van na 1965 en het hele landelijke gebied
- Staatssecretaris Cultuur, Gunay Uslu

Participatie

 • Voor de uitvoeringsagenda FARO komt jaarlijks 2 miljoen beschikbaar

Musea en collecties

 • Voor de komst van een nationaal slavernijmuseum in Amsterdam zijn inmiddels kwartiermakers aangesteld
 • De staatssecretaris stelt extra budget beschikbaar voor het Mondriaan Fonds om aankopen voor de Collectie Nederland mogelijk te maken en zo de collectie te verrijken
 • Het plafond van de indemniteitsregeling wordt verhoogd van 300 miljoen naar 450 miljoen vanaf 1 januari 2023. Deze regeling verlaagt de verzekeringskosten waardoor musea grote tentoonstellingen met buitenlandse bruiklenen kunnen organiseren

Archeologie

 • De Raad voor Cultuur heeft in zijn advies van 10 februari 2022 Archeologie bij de tijdvier knelpunten benoemd: capaciteit en deskundigheid bij gemeenten, de kwaliteit van archeologisch onderzoek, publieksbereik en-participatie en de werking van de arbeids-markt voor archeologen. De beleidsreactie op dit advies is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd en gepubliceerd.