Atlas historische infrastructuur en mobiel erfgoed

De Atlas historische infrastructuur en mobiel erfgoed toont de ontwikkeling van de infrastructuur in Nederland vanaf circa 1850. Wegen, kanalen en spoorlijnen hebben grote invloed op de inrichting van het landschap, zijn een belangrijke economische factor en zijn bepalend voor de manier waarop we wonen en onze vrije tijd doorbrengen. Die infrastructuur is aan veel verandering onderhevig. De atlas geeft een beeld van deze snelle en ingrijpende veranderingen.

Deze atlas brengt de infrastructuur in Nederland vanaf circa 1850 in beeld. Het accent ligt op de ontwikkelingen in de beginperiode van de industrialisatie (1850 tot circa 1900), waarin Nederland in steeds hoger tempo van aanblik veranderde. De atlas toont ook de huidige situatie. In de toekomst zullen meer periodes worden toegevoegd.

Wat levert het op

In eerste instantie is de atlas ontstaan vanuit de wens om de historische context van de Mobiele Collectie Nederland beter zichtbaar te maken en het bewustzijn ervan te vergroten. De atlas wil de aandacht en zorg voor (elementen van) historische infrastructuur versterken en burgers, bestuur en bedrijfsleven in staat stellen om met meer kennis van zaken vorm te geven aan deze zorg voor het erfgoed. Daarmee is de atlas bijvoorbeeld bruikbaar voor iedereen die via de Omgevingswet betrokken is bij de inrichting van de leefomgeving. Tenslotte wil de atlas een bijdrage leveren aan de cultuurhistorische waardering van infrastructureel erfgoed. Nederland heeft veel te danken aan z’n excellente infrastructuur. Het is belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan.

Gebruik van de atlas

De atlas is ingedeeld in de verschillende verkeersmodaliteiten: weg, water, lucht en rail. Van elke modaliteit is een aantal van elkaar te onderscheiden vormen zichtbaar gemaakt. De keuze voor de verschillende soorten infrastructuur is mede bepaald door de beschikbaarheid van databestanden en literatuur.

Uitleg over het gebruik van de webgis-kaartviewer is te vinden in de handleiding onderaan deze pagina.

Door wie

De atlas is een initiatief van de Stichting Mobiele Collectie Nederland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor de kaartlagen is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. In de legenda is per kaartlaag extra informatie te vinden over de gehanteerde bron(nen). Die wordt zichtbaar door het driehoekje achter de naam van de kaartlaag aan te klikken. Een deel van de informatie op de kaartlaag 1850-1900 is gedigitaliseerd door stagiaires, afkomstig van diverse hogescholen en universiteiten. Deze brongegevens zijn als onderdeel van alle door de RCE beheerde data openbaar beschikbaar via het Nationaal Georegister.