Post 65 Infrastructuur. De ontwikkeling van autosnelwegen en hun omgeving (1965-1990)

Dit rapport is de weerslag van het onderzoek naar de onwikkeling van snelwegen in Nederland tussen 1965 en 1990. Nederland begon pas laat met het ontwikkelen van een rijkswegennet. In de jaren zestig nam de aanleg en het gebruik van de snelwegen een echte vlucht. De periode na 1965 werd gekenmerkt door een steeds planmatigere aanpak. 

Tezamen met het ruimtelijke ordeningsbeleid maakte de aanleg van snelwegen een scheiding van wonen en werken mogelijk. De jaren zeventig lieten een kentering zien, want automobiliteit had ook een keerzijde. Na maatschappelijke protesten kwamen er allerlei regels op gebied van veiligheid, geluid, ecologie en luchtkwaliteit. Na enige stilstand tijdens de economische crisis van de jaren tachtig bleef het autoverkeer groeien terwijl het aantal autosnelwegen nauwelijks meer toenam.

Colofon

Auteur: Robert Breed
Begeleiding: Anita Blom

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019