Aanvraag woonhuissubsidie voorbereiden

U dient uw subsidieaanvraag in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) via een digitaal subsidieportaal van 1 maart tot en met 30 april. Na 30 april vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor werkzaamheden die in het voorgaande jaar zijn uitgevoerd.

Advies vooraf

Wilt u volgend kalenderjaar woonhuissubsidie aanvragen en verwacht u dat de kosten meer dan € 70.000 bedragen? 

Advies over mogelijke werkzaamheden

We kunnen u vooraf adviseren over welke mogelijke werkzaamheden voor subsidie in aanmerking komen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de Infodesk.

Advies over mogelijke kosten

Weet u al exact welke werkzaamheden u laat uitvoeren en wilt u inzicht in de kosten? Dan kan de RCE u vooraf vertellen welke werkzaamheden subsidiabel zijn volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. Hiervoor is in elk geval een overzicht van de voorgenomen werkzaamheden nodig en een inspectierapport. Stuur uw verzoek, het verplichte begrotingsmodel en het inspectierapport naar info@cultureelerfgoed.nl.

Welke stukken stuurt u mee met uw aanvraag?

  • Gespecificeerde facturen
  • Gespecificeerde offerte
  • Inspectierapport (bij aanvraag hoger dan € 70.000)

De RCE heeft de Checklist woonhuissubsidie gemaakt die helpt bij de voorbereiding van uw aanvraag. Voor leden van Verenigingen van Eigenaren zijn aanvullende stukken vereist, zoals een verklaring van de VvE of machtigingsformulier voor VvE’s. Kijk daarvoor op Lid vereniging van eigenaren (VvE).

Gespecificeerde facturen

Om aan te kunnen tonen welke instandhoudingskosten u heeft gemaakt, stuurt u gespecificeerde facturen in.

Hieruit moet duidelijk gespecificeerd blijken welke kosten voor welke instandhoudingswerkzaamheden zijn gemaakt (bijvoorbeeld facturen van aannemers, schilders of loodgieters). Ook moet uit de facturen blijken in welk jaar de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Een factuur met een generieke omschrijving (bijvoorbeeld een termijnfactuur) is hierbij niet voldoende. U dient dan ook een getekende en gedateerde offerte in, met een voldoende gespecificeerde omschrijving van de instandhoudingswerkzaamheden.

Bij regiewerk en zelfwerkzaamheid is het belangrijk dat duidelijk is voor welke werkzaamheden de materialen benodigd waren.

Meerjarig onderhoud

Zijn de werkzaamheden in 2023 begonnen en worden deze bijvoorbeeld afgerond in 2024? Vraag dan facturen op over het werk dat in 2023 is uitgevoerd. U kunt namelijk bij uw aanvraag in 2024 alleen facturen indienen over werk dat in 2023 is uitgevoerd. Vooraf opgestelde plankosten voor een meerjarig project, zoals die voor architect, inspecties en overige rapportages moeten ook opgesplitst worden per jaar.

Voor de werkzaamheden die in 2024 gepland staan, vraagt u in 2025 subsidie aan.

Foto's voorafgaand aan de werkzaamheden

De RCE kan u vragen om de noodzaak van de werkzaamheden aan te tonen, bijvoorbeeld aan de hand van foto’s van de staat van het rijksmonument vóór de uitvoering van de werkzaamheden. Het is niet verplicht om deze foto’s al mee te zenden met uw aanvraag. Maar het is wel belangrijk om foto’s te maken voor de werkzaamheden starten.

Inspectierapport

Heeft u meer dan € 70.000 aan instandhoudingskosten gemaakt? Dan is ook een inspectierapport verplicht dat is opgesteld door een deskundige persoon of instantie, bijvoorbeeld de Monumentenwacht.

Bij rijksmonumenten met een woonfunctie gaat het om een bouwkundig inspectierapport. Bij een bij het rijksmonument behorende (en meebeschermde) tuin - een zogenoemd groen monument - gaat het om een rapport waaruit de fysieke (onderhouds)toestand van de tuin blijkt.

Het inspectierapport bevat een adequate beschrijving van de technische of fysieke staat van het rijksmonument, voorafgaand aan de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Het inspectierapport mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan vier jaar.

Het inspectierapport moet inzicht geven in

  • de staat van het monument voor de start van de werkzaamheden
  • de gebreken van het monument voor de start van de werkzaamheden
  • de oorzaken en mogelijke gevolgen van die gebreken
  • adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijn van uitvoering

Omgevingsvergunning

Voor veel restauratiewerkzaamheden aan gebouwde monumenten is een omgevingsvergunning vereist. Kijk op de website van uw gemeente of bij het Omgevingsloket voor meer informatie.