Wat is instandhoudingssubsidie en voor wie is het bedoeld?

De instandhoudingssubsidie is bedoeld om het rijksmonument in goede staat te houden. De regeling bevordert sober en doelmatig onderhoud.

De eigenaar maakt voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd een 6-jarig instandhoudingsplan.

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de Subsidieregeling instandhouding monumenten (instandhoudingssubsidie) géén woonhuis (zie hierna voor definitie) is?

Dan kunt u in de aanvraagperiode instandhoudingssubsidie aanvragen. Ook archeologische en groene rijksmonumenten kunnen hier gebruik van maken.

Heeft u een rijksmonument met een woonfunctie? Raadpleeg dan de informatie over de woonhuissubsidie.

Wie is de eigenaar?

De eigenaar is de natuurlijke of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een of meer monumenten of zelfstandige onderdelen daarvan. Met eigendom wordt het juridische eigendom bedoeld. Huurders, beheerders en economisch eigenaren hebben geen zakelijk recht op het monument, en komen niet in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie.

Maakt het monument deel uit van een Vereniging van Eigenaren (VVE), dan dienen alle eigenaren een machtigingsformulier te ondertekenen als de aanvraag namens de VVE wordt ingediend.

Wat is een woonhuis?

Een woonhuis volgens de regeling de Subsidie Instandhouding Monumenten is  een rijksmonument of zelfstandig onderdeel dat in oorsprong is vervaardigd voor bewoning of dat voor meer dan de helft van de oppervlakte voor bewoning in gebruik is, met dien verstande dat niet als woonhuis wordt aangemerkt:

  • een kerkgebouw
  • kerkelijke dienstwoning in kerkelijk gebruik
  • kasteel, paleis, hoofdhuis van een buitenplaats, landhuis
  • gebouw van liefdadigheid
  • molen, gemaal
  • agrarisch gebouw
  • watertoren 
  • een gebouw dat deel uitmaakt van een geregistreerd museum.

De bovenstaande categorieën uit de opsomming komen in aanmerking voor het aanvragen van de Instandhoudingssubsidie.

Het maakt bij de vraag of een gebouw als woonhuis moet worden aangemerkt niet uit of het een eigen monumentnummer heeft, of dat het een zelfstandig onderdeel is van een rijksmonument dat uit meerdere gebouwen bestaat.

Uitzondering woonhuizen

Professionele organisaties voor monumentenbehoud, gemeenten, provincies en waterschappen kunnen, anders dan particulieren, wel instandhoudingssubsidie aanvragen voor rijksbeschermde woonhuizen.

Subsidie voor kerkgebouwen met functie

Bent u eigenaar van een kerkgebouw? U kunt een beroep doen op de instandhoudingssubsidie als de kerk in de zesjarige onderhoudsperiode een religieuze of andere functie heeft.

Subsidie voor klinkend erfgoed

Voor instandhoudingswerkzaamheden aan een klinkend monument, zoals orgels, beiaarden, luidklokken en uurwerken met voldoende monumentale waarde, kunnen eigenaren instandhoudingssubsidie aanvragen. Dit is alleen mogelijk als onderdeel van een instandhoudingsplan van het (zelfstandig onderdeel van het) monument waar het klinkend monument een bestanddeel van is.

Hoe weet u of uw klinkend erfgoed voldoende monumentale waarde heeft? Dat kunt u nakijken in de lijst met orgels of de lijst met luidklokken die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft samengesteld. Staat het klinkend object in de betreffende lijst, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

De lijsten zijn te vinden bij het onderwerp Subsidie klinkend erfgoed. Daar leest u ook meer over de status van de objecten en over mogelijke toevoegingen aan de lijst.