Voor wie is de instandhoudingssubsidie bedoeld?

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) géén woonhuis is? Dan komt u in aanmerking voor deze subsidieregeling. 
Heeft u een rijksmonument met een woonfunctie? Raadpleeg dan de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten.

Wie is de eigenaar?

De eigenaar is de natuurlijke of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een of meer monumenten of zelfstandige onderdelen daarvan. Met eigendom wordt het juridische eigendom bedoeld. Huurders, beheerders en economisch eigenaren hebben geen zakelijk recht op het monument, en komen niet in aanmerking voor de Sim.

Wat is een woonhuis?

In de Sim staat dat een woonhuis een gebouw is dat in oorsprong geheel of gedeeltelijk voor bewoning is gebouwd, of een ander gebouw dat inmiddels voor meer dan 50% van de oppervlakte voor bewoning in gebruik is. Het maakt bij de vraag of een gebouw als woonhuis moet worden aangemerkt niet uit of het een eigen monumentnummer heeft, of dat het een zelfstandig onderdeel is van een rijksmonument dat uit meerdere gebouwen bestaat.

Een aantal categorieën gebouwde rijksmonumenten wordt nooit als woonhuis aangemerkt, ook niet als deze (gedeeltelijk) bewoond zijn. Dat geldt voor een gebouw dat deel uitmaakt van een geregistreerd museum, een kerkgebouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van een buitenplaats, landhuis, gebouw van liefdadigheid, molen, gemaal, agrarisch gebouw of watertoren. Deze categorieën komen dus wel in aanmerking voor de Sim.

Uitzondering

Professionele organisaties voor monumentenbehoud, gemeenten, provincies en waterschappen kunnen, anders dan particulieren, wel instandhoudingssubsidie aanvragen voor rijksbeschermde woonhuizen.

Subsidie voor kerkgebouwen

Bent u eigenaar van een kerkgebouw? U kunt een beroep doen op de Sim als de kerk in de zesjarige onderhoudsperiode een religieuze of andere functie heeft.