Aanvraag instandhoudingssubsidie voorbereiden

Jaarlijks van 1 februari tot en met 31 maart kunt u instandhoudingssubsidie (Sim) aanvragen. Wel kunt u alvast uw aanvraag voorbereiden door alle noodzakelijke documenten te verzamelen.

U vraagt de subsidie digitaal of op papier aan. Dat doet u met de digitale module of de formulieren die te vinden zijn op de pagina Instandhoudingssubsidie aanvragen. Vanaf dat moment kunt u de aanvraag voorbereiden. U kunt wel alvast met het begrotingsmodel aan de slag.

Let op:een aanvraag die u vóór 1 februari verstuurt, nemen we niet in behandeling. Ook als de werkzaamheden al zijn gestart voordat de subsidie is toegekend, komt u niet in aanmerking voor subsidie.

Voor een digitale aanvraag heeft u DigiD (voor particuliere eiganaren) of eHerkenning (voor bedrijven) nodig. Zorg dat u uw inloggegevens ruim voor de tijd beschikbaar hebt.

Voor bedrijven: kies bij het aanvragen van een eHerkenning-account betrouwbaarheidsniveau 3 van het eHerkenningsmiddel.

inloggegevens DigiD (opnieuw) aanvragen
Inloggegevens eHerkenning (opnieuw) aanvragen

Begrotingsmodellen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt ieder jaar nieuwe begrotingsmodellen vast. Deze verplichte modellen zijn bestemd voor de meerjarenbegroting per rijksmonument of per zelfstandig onderdeel.

In het begrotingsmodel moet u de kosten invullen voor de verschillende werkzaamheden. Welke werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie leest u in de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten.

Machtigen

Formulier waarmee u iemand kunt machtigen om ­instand­houdings­subsidie voor u aan te vragen.

Inspectierapport

Bij een aanvraag moet ook een actueel inspectierapport per rijksmonument of per zelfstandig onderdeel worden meegestuurd. Actueel wil zeggen niet ouder dan 2 jaar. In het geval van een archeologisch rijksmonument niet ouder dan 5 jaar.

In het inspectierapport wordt de huidige technische staat van het rijksmonument beschreven. Het rapport geeft inzicht in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Het bevat adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijnen van aanpak. Het rapport moet opgesteld zijn door een deskundige.

Foto's

Alle bijgevoegde foto’s dienen genummerd te zijn en voorzien van een:

 • opnamedatum
 • korte toelichting op wat op de foto te zien is en vanaf welke plek of richting ze zijn gemaakt.

Specificaties: afdruk/print: minimaal 10 x 15 cm. Digitaal: JPEG, minimaal 1000 x 1500 pixels en 300 dpi.

Algemeen: voeg 4 tot 10 actuele overzichtsfoto’s in kleur toe als bijlage bij uw aanvraag (indien niet opgenomen in inspectierapport). De foto’s moeten een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gehele rijksmonument of zelfstandig onderdeel en zijn directe omgeving.

Details: voeg 10 tot 25 actuele detailfoto’s in kleur toe als bijlage bij uw aanvraag (indien niet opgenomen in inspectierapport). De foto’s moeten een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gebrek of de gebreken.

Aanvraag met een begroting van meer dan € 25.000

Bij een aanvraag met een begroting van meer dan € 25.000 zijn - naast een inspectierapport en foto’s - de volgende bijlagen verplicht:

 • Een werkomschrijving. Dit is een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en omschrijving van de beoogde resultaten. Met in ieder geval een beschrijving van constructies, materialen, afwerkingen en kleuren en de manier van uitvoering en verwerking. 
 • Een beschrijving van de aard en omvang van ingrijpende werkzaamheden in de vorm van een bestek of bestekparagrafen.

Zie ook het Informatieblad werkomschrijving of bestek.

Aanvraag voor een zelfstandig onderdeel

Een zelfstandig onderdeel is de kleinste eenheid van een beschermd monument waarvoor u instandhoudingssubsidie kunt aanvragen. Wat als een zelfstandig onderdeel wordt gezien, verschilt voor gebouwde en voor groene en archeologische monumenten. Zie hiervoor het Informatieblad Zelfstandig onderdeel.

Bij een aanvraag voor een zelfstandig onderdeel zijn - naast een inspectierapport en foto’s - de volgende bijlagen verplicht:

 • Een tekening van de indeling en omvang van het zelfstandig onderdeel en de afbakening ten opzichte van de aangrenzende zelfstandige onderdelen.
 • Bij een zelfstandig onderdeel van een beschermd archeologisch monument of groen monument: een overzichtskaart waarop de betrokken kadastrale percelen zijn aangegeven.

Aanvraag voor een gebouwd rijksmonument

De toekenning van een instandhoudingssubsidie is gekoppeld aan de herbouwwaarde van een gebouwd monument. Dit zijn de kosten die worden gemaakt om een gebouw weer in zijn oorspronkelijke staat op te bouwen. U leest meer over dit onderwerp in het Informatieblad herbouwwaarde.

Voor een aanvraag voor een gebouwd rijksmonument (met uitzondering van molens) is - naast een inspectierapport en foto’s - ook als bijlage verplicht:

 • Een verklaring van een verzekeraar als bewijs van de herbouwwaarde van het (zelfstandig onderdeel) van het rijksmonument. Twee soorten verklaringen worden als bewijs geaccepteerd:
  • een verzekeringspolis, offerte of schriftelijke verklaring van een verzekeraar waaruit de herbouw­waarde blijkt, of:
  • een verklaring van een verzekeraar waarin wordt verklaard dat zij een bepaalde opgave van de herbouwwaarde door een taxateur accepteren.

Aanvraag voor een groen rijksmonument

Voor het aanvragen van subsidie voor een groen rijksmonument gelden andere voorwaarden en normbedragen. Waarom, en hoe dat precies werkt, leest u in het Informatieblad instandhouding groene rijksmonumenten.

Bij een aanvraag voor een groen rijksmonument zijn - naast een inspectierapport en foto’s - ook de volgende bijlagen verplicht:

 • Een overzichtskaart met de omvang en hoofdstructuur van de groenaanleg en de plaats van de werkzaamheden. Hiermee kunnen de noodzaak en omvang van de werkzaamheden in het instandhoudingsplan worden beoordeeld.
 • Een beargumenteerde opgave van alle in de meerjarenbegroting opgenomen ‘prioriteit 1 Kernwaarden’. Als u subsidie aanvraagt voor onderhoud aan de kernwaarden (in de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten aangeduid als ‘prioriteit 1 Kernwaarde’), dient u deze kernwaarden aan te tonen. Dit doet u door een opgave van de kernwaarden in een apart document (A4-tje). Per kernwaarde geeft u een argumentatie waaruit blijkt dat het om een kernwaarde gaat. U beargumenteert dit bijvoorbeeld aan de hand van een tuinhistorisch rapport of kopieën uit literatuur (relevante pagina’s en bronvermelding aangeven of meesturen). Vermelding van een element of structuur in de registeromschrijving van de beschermde aanleg is niet doorslaggevend. In de Leidraad staat per kernwaarde aangegeven hoe deze moet worden aangetoond.

Subsidiabel uurloon

Bij de aanvraag van een instandhoudingssubsidie worden de kosten vastgesteld waarover subsidie wordt verleend. Een onderdeel van die kosten vormt het uurloon voor de uit te voeren werkzaamheden. Aan dat uurloon is een maximum gesteld dat subsidiabel is. Per 1 januari 2023 is het maximaal subsidiabele uurloon € 46,50 exclusief algemene kosten, winst en risico en BTW. Vergeleken met de laatste wijziging van februari 2022 betekent dit een verhoging met  € 2,00. Bij de herziening is rekening gehouden met een procentuele loonstijging van 5% (conform CAO bouw & infra).