Wetsvoorstel Omgevingswet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 22 maart 2016 in zeer grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingswet. Dit wetsvoorstel werd eerder al op 1 juli 2015 met een zeer ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer.

Integrale wet voor de fysieke leefomgeving

De Omgevingswet staat voor een integrale benadering van de fysieke leefomgeving en bundelt wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, infrastructuur, water enzovoorts. De wet is ook van groot belang voor het behoud van cultureel erfgoed dat zich bevindt in de fysieke leefomgeving. Zo geeft de wet bijvoorbeeld regels voor de vergunningverlening rondom rijksmonumenten en voor het rekening houden met cultureel erfgoed in gemeentelijke omgevingsplannen, zoals met bekende of te verwachten archeologische monumenten.

luchtfoto van windmolens langs de IJsselmeerdijk bij Lelystad
Beeld: ©RCE / Siebe Swart
IJsselmeerdijk bij Lelystad

Invoeringswet

Op dit moment werkt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met de andere betrokken departementen aan het opstellen van de Invoeringswet. Deze wet regelt de invoering van de Omgevingswet, maar ook het overgangsrecht om de rechtsgevolgen vast te stellen van sommige bestaande wettelijke bepalingen die komen te vervallen. Zo moeten de beschermde stads- en dorpsgezichten die zijn aangewezen op grond van de Monumentenwet 1988 worden ‘overgezet’ naar een instructiebesluit op grond van de Omgevingswet.

Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB)

In samenspraak met onder andere koepelorganisaties, overheden en het bedrijfsleven worden vier Algemene Maatregelen van Bestuur opgesteld. Deze bevatten regels voor de uitvoering van de Omgevingswet, zoals wie het bevoegd gezag is in concrete situaties, of welke handelingen vergunningvrij zijn. De AMvB’s gaan op 1 juli 2016 naar het parlement en zijn tot 1 oktober 2016 onderwerp van publieke consultatie.

Informatiebijeenkomsten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseren één of meer informatiebijeenkomsten waarbij de AMvB’s centraal staan. De bijeenkomsten staan gepland vóór of na de zomer van 2016 en zijn bedoeld voor de erfgoedsector.

De Invoeringswet en de AMvB’s gaan daarna naar de Tweede en de Eerste Kamer. Tot slot moet een digitaal stelsel worden ontwikkeld om de wet in de praktijk te kunnen laten werken. Zodat de Omgevingswet uiteindelijk in werking kan treden.

Met de Omgevingswet en de nieuwe Erfgoedwet die op 1 juli 2016 ingaat, is de zorg voor het cultureel erfgoed straks in 2 wetten bijeengebracht.