Uitvoering Verdrag van Faro van start met 26 initiatieven

De eerste 26 initiatieven die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de Uitvoeringsagenda Faro zijn bekend. In totaal zijn er door uiteenlopende partijen in de erfgoedpraktijk 36 voorstellen ingediend. Demissionair staatssecretaris Gunay Uslu heeft de Faro-middelen beschikbaar gesteld om “samen met het erfgoedveld het gedachtegoed van Faro duurzaam onderdeel van de erfgoedpraktijk te maken”. Er zijn initiatieven bij die Faro een plek geven in het onderwijs, die de positie van vrijwilligers versterken, bestaande regelgeving ter discussie stellen en verbindingen leggen tussen migrantengemeenschappen en erfgoedorganisaties.

Hand met vingers waar gekleurde ronde stickertjes opstaan

Het totale budget voor de Uitvoeringsagenda Faro bedraagt € 4,5 miljoen. Deze middelen komen in drie rondes beschikbaar voor het erfgoedveld. Voor de eerste ronde is er een bedrag van € 1,3 miljoen. Voor een tweede (2024) en derde (2025) aanvraagperiode is vooralsnog 1,5 en 2 miljoen gereserveerd.

Thematische en regionale spreiding

Het inhoudelijk kader voor de regeling wordt gevormd door de Uitvoeringsagenda Faro. Deze agenda omschrijft wat volgens het erfgoedveld de betekenis is van het Verdrag van Faro in de Nederlandse context en wat nodig is om uitvoering te geven aan het verdrag. Het Verdrag van Faro van de Raad van Europa gaat over de waarde van erfgoed voor de samenleving. Het gaat onder meer over het recht betrokken te zijn bij erfgoed waarmee mensen zich identificeren. En het roept op tot samenwerking tussen overheden en andere partijen in de samenleving.

In de uitvoeringsagenda zijn 16 strategische thema's met bijbehorende ambities benoemd. Van de 26 projecten die subsidie krijgen vallen meerdere initiatieven binnen de thema’s Democratische vernieuwing, Leefomgeving, Archeologie, Co-waarderen en Erfgoedopleidingen. Onder de aanvragers bevinden zich onder meer musea, erfgoedhuizen, landelijke vrijwilligersorganisaties en burgerbewegingen, opleidingen en gemeenten. Er zijn twee initiatieven uit Caribisch Nederland bij. Binnen Europees Nederland is sprake van een regionale spreiding. Naast landelijke projecten zijn er onder meer initiatieven in Leeuwarden, Terschelling, Lelystad, Almere, Zaanstad, Rotterdam, Zoetermeer, Valkenswaard, Ellecom, Withuis/Eijsden en Vrouwenpolder. Benieuwd om welke initiatieven het gaat? Bekijk de volledige selectielijst op het Faro-platform.

Volgend jaar zal het programma Faro ook nadrukkelijk inzetten op andere thema's uit de uitvoeringsagenda, zoals Digitaal erfgoed, Archieven en Erfgoed als hulpbron in het sociale domein.

Experimenteren met het Faro-gedachtegoed

De Selectielijst Uitvoeringsagenda Faro is de uitkomst van een door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gefaciliteerd proces waarin potentiële initiatiefnemers en betrokkenen in het erfgoedveld en het Faro-netwerk in gezamenlijkheid de initiatieven hebben gewogen. Om alle geluiden uit het veld te horen, te verzamelen en te wegen is een onafhankelijke begeleidingsgroep aangesteld. Naast de inzendingen zelf heeft de begeleidingsgroep haar beoordelingen gebaseerd op feedback op het online Faro-platform en een live netwerkbijeenkomst waarin gesprekken zijn gevoerd over de voorstellen. Dit voor het erfgoedveld experimentele proces is tevens een pilot voor een werkwijze die aansluit op het gedachtegoed van het Verdrag van Faro.

De initiatiefnemers zullen gedurende of na afloop van hun project de ervaringen of resultaten met het erfgoedveld delen. Dit was een voorwaarde om voor de subsidie in aanmerking te komen. Op het Faro-platform staat meer informatie over de Uitvoeringsagenda Faro en de mogelijkheden voor financiële ondersteuning.