Verstoringsbronnenkaart

De Verstoringsbronnenkaart laat een landsdekkende inventarisatie zien van digitale en analoge bronnen met informatie over bodemverstoringen.

De Verstoringsbronnenkaart is een hulpmiddel om verstoringskanskaarten op lokaal niveau te maken. 

Wat levert het op

De kaart helpt archeologen die in opdracht van gemeenten, grondgebruikers en ontwikkelaars onderzoeken of en in welke mate in een gebied verstoringen hebben plaatsgevonden. De trefkans op waardevolle archeologie is in grote mate afhankelijk van de verstoringen die in een gebied hebben plaatsgevonden. Als we weten dat de bodem volledig omgewoeld of zelfs afgegraven is en de aanwezige archeologie beschadigd of verdwenen is, heeft het lang niet altijd nog zin om op deze plaatsen archeologisch onderzoek uit te voeren. Deze kaart bundelt de beschikbare informatie van een groot aantal bronhouders, laat zien wat de kwaliteit van de informatie is en hoe die kan worden benut. De Verstoringsbronnenkaart biedt dus geen hapklare antwoorden, maar is een startpunt voor archeologisch (bureau)onderzoek.

Gebruik van de kaart

Over bodemverstoringen is bij verschillende bronhouders veel informatie voorhanden. Deze datasets zijn echter niet voor archeologisch onderzoek gemaakt. Daarnaast wordt de ‘restwaarde’ van verstoorde archeologie niet alleen bepaald door de omvang van de bodemingreep maar ook door de aard en de zeldzaamheid van de archeologische resten. Het is dan ook niet eenvoudig om op basis van de beschikbare gegevens zekere uitspraken te doen over de mate van verstoring. Belangrijke punten om op te letten bij de interpretatie van de bronnen zijn:

  • schaalnauwkeurigheid. De kaartschaal waarvoor de bestanden bedoeld zijn;
  • actualiteit van de gegevens;
  • zekerheid dat de bodemgreep is uitgevoerd;
  • oppervlak en vorm van de bodemingreep;
  • diepte van de bodemingreep. Vaak staat deze niet in het bestand en is extra informatie nodig.

Door wie

De hier gepresenteerde verstoringsbronnenkaart is gemaakt in het kader van het project Verstoringen in Kaart. Het rapport 'Archeologie en verstoring door bodembewerkingen' gaat nader in op de problematiek, net zoals de publicatie 'Beschermd maar kwetsbaar'.