Overzicht gemeentelijke archeologische kaarten

Het overzicht van gemeentelijke archeologische kaarten (ook wel waardenkaart in veelvoud) toont een landsdekkende inventarisatie van digitale informatie en kaarten die gemeenten over archeologie en cultuurhistorie aanbieden. Van Caribisch Nederland is een apart overzicht gemaakt. 

Gemeenten bepalen zelf of ze voor hun erfgoedbeleid archeologische en/of cultuurhistorische kaarten (laten) ontwikkelen. En omdat nationale richtlijnen voor inhoud en vormgeving voor deze kaarten ontbreken, leidt dit tot een breed scala aan kaartbeelden. Deze kaart toont weblinks naar gemeentelijke websites, informatie over archeologiebeleid en kaartmateriaal. Als gemeentelijke informatie niet via deze kaart beschikbaar wordt gesteld, wil dat niet zeggen dat die er niet is. Op dit moment hebben nog niet alle gemeenten hun kaartmateriaal via het internet openbaar gemaakt.

Wat levert het op

Gemeentelijke waardenkaarten kunnen sterk van elkaar verschillen, zelfs bij gemeenten die aan elkaar grenzen. Hierdoor is het lastig om ze te vergelijken of in combinatie met elkaar te gebruiken. Immers: de datasets, methodieken en legenda’s zijn anders. Door de kaarten te analyseren ontstaat meer inzicht in de inhoud en de manier waarop ze tot stand zijn gekomen. Met die kennis is het mogelijk om ze in de toekomst in overleg met de makers en gebruikers beter op elkaar af te stemmen.

Gebruik van de kaarten

Deze inventarisatie is voor iedereen die geïnteresseerd is in gemeentelijke archeologische kaarten: van beleidsmakers werkzaam bij Rijk, provincies en gemeenten, ontgronders tot archeologische professionals.  Door dit overzicht kunnen gemeenteambtenaren en archeologen zien hoe andere gemeenten hun archeologie in beeld brengen. 

De inventarisatie is ook als tabellen in pdf-formaat te downloaden, zie de bijlagen. Daar is ook het verantwoordingsdocument te vinden dat is opgesteld door RAAP.

4 overzichtskaarten

Als bijlagen bij deze pagina zijn aanvullend de rapportage Overzicht gemeentelijke archeologische kaarten 2014 en 4 kaarten (2020) te downloaden. Die geven een landsdekkend overzicht van:

  • gemeentelijke kaarten met bekende archeologie (AMK-terreinen en/of waarnemingen en/of beschermde monumenten);
  • gemeentelijke kaarten waarop verwachte archeologie getoond wordt;
  • gemeentelijk archeologisch beleid;
  • gemeentelijke kaarten die behalve archeologie ook andere cultuurhistorische elementen bevatten.

Deze overzichtskaarten zijn gebaseerd op de inhoud van de kaarten en niet op de afzonderlijke kaartbeelden. Bekende archeologie, verwachte archeologie, archeologisch beleid en andere cultuurhistorische elementen kunnen afzonderlijk, maar ook in combinatie op een gemeentelijke kaart getoond worden.

Caribisch Nederland

De kaart is ook beschikbaar voor Saba, Sint Eustatius en Bonaire (BES-eilanden).

Door wie

De hier gepresenteerde overzichtskaarten zijn gemaakt in het kader van het project Waardenkaart in veelvoud dat onderdeel is van het programma Kenniskaart Archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De interactieve kaarten tonen gegevens uit 2023. 

Heeft u opmerkingen of aanvullingen, neem dan contact op met de Infodesk van de RCE.