Archis voor professionals

Archis (Archeologisch Informatiesysteem) is een databank met gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen vanaf de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd in Nederland.

Archis (Archeologisch Informatiesysteem) bevat informatie over:

  • de ligging en de aard van een vindplaats (bijvoorbeeld nederzetting of grafveld);
  • de aangetroffen vondsten en grondsporen;
  • de status van een terrein (wettelijke bescherming);
  • de gebieden waar archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden.

Archis koppelt deze informatie aan digitale kaartlagen, zoals de topografische kaart, de bodemkaart en de grondgebruikkaart. In Archis kunnen ook de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) opgevraagd worden.

Wat levert het op

Archis registreert onderzoeksgebieden (onderzoeksmeldingen), vondsten (artefacten) grondsporen (waarnemingen), vindplaatsen (complextypen) en archeologisch waardevolle terreinen. Door deze bronnen te koppelen biedt Archis integrale en actuele informatie over archeologie in Nederland. Het gegevensmodel geeft aan wat is vastgelegd, hoe dit is gedaan en op welke manier gegevens relateren. 

De herkomst en de kwaliteit van deze bronnen is divers. Daarom is het voor de gebruiker van belang om de kwaliteit van de aangeboden informatie in te kunnen schatten. Meer toelichting vindt u in het document Archis en kwaliteit van informatie.

Gebruik van Archis

Archeoligische professionals kunnen in Archis inloggen met eHerkenning. Via deze weg kunnen zij de wettelijk verplichte onderzoeksgegevens en bijbehorende documenten uploaden. In Archis zijn ook alle beschikbare data te raadplegen.

Door wie

Archis is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Om deel te nemen aan een cursus over Archis, een vondst te melden of voor andere vragen kunt u contact opnemen met de InfoDesk.