Bouwhistorie

Kennis van de bouw- en gebruiksgeschiedenis van monumenten is essentieel voor het behoud ervan. Bouwhistorisch onderzoek brengt cultuurhistorische waarden in beeld. Bij deze vorm van historisch onderzoek is het gebouw zelf de voornaamste bron van informatie.

Kennis van erfgoed

Voorafgaand aan het verbouwen, transformeren of verduurzamen van een monument, is het van belang inzicht te krijgen in de cultuurhistorische waarden ervan. Als de geschiedenis van een gebouw bekend is, kan een plan worden gemaakt voor instandhouding, verduurzaming of herbestemming. Door het verrichten van bouwhistorisch onderzoek en het opstellen van een cultuurhistorische waardestelling voorafgaand aan de planvorming, kan inspiratie worden opgedaan voor het bouwplan, meer van het monument worden behouden en kunnen tegenvallers in het proces worden voorkomen, waarmee kosten worden bespaard. Gemeenten kunnen tijdens een voorgesprek adviseren over de noodzaak en diepgang van het onderzoek.

Rol van de RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zet zich in om historisch waardevol erfgoed te behouden. Dit kan bijvoorbeeld door een gebouw op te nemen in het rijksmonumentenbestand. Bij ingrijpende werkzaamheden, zoals grootschalige restauratie of herbestemmingen van rijksmonumenten heeft de RCE een adviesrol. Om die rol goed te kunnen vervullen is kennis van de geschiedenis van het gebouw nodig. We adviseren daarom soms ook over diepgang en vraagstelling bij bouwhistorisch onderzoek. Ook werkt de RCE samen met bouwhistorische organisaties in Nederland.

In dit onderwerp

In dit onderwerp leest u meer over het hoe en waarom van bouwhistorisch onderzoek. Ook vindt u informatie over de verschillende vormen van onderzoek, de voordelen die dit onderzoek kan opleveren en waar u op moet letten bij het maken van plannen voor een verbouwing, een herbestemming of een verduurzaming. Wilt u meer weten over de bescherming van rijksmonumenten, dan kunt u verder lezen in de onderwerpen Erfgoedwet en Omgevingswet.