Deponeren en registreren

Archeologisch vondstmateriaal wordt na onderzoek ondergebracht in de provinciale depots. Voor vondsten uit het water, is er het Nationaal depot voor scheepsarcheologie. De gegevens over het materiaal registreren de onderzoekers in de daarvoor bestemde databases.

De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) verplicht om uiterlijk twee jaar na het beëindigen van het veldwerk het vondstmateriaal te deponeren bij het aangewezen depot en de onderzoeksrapportages te registreren in Archis en het e-depot. De KNA stelt uniforme eisen aan de verwerking van digitale gegevens en de aanlevering van datasets. Hiervoor is een KNA-protocol gemaakt, te vinden op de website van de SIKB.

Diverse objecten bij een opgraving uit Ezinge zijn ondergebracht in een depot.
Diverse objecten bij een opgraving uit Ezinge zijn ondergebracht in een depot.

Depots

Provinciale depots voor bodemvondsten

De provinciale depots voor bodemvondsten archiveren en bewaren al het materiaal uit regulier archeologisch onderzoek in de betreffende provincie, uitgezonderd die van gemeenten met een opgravingvergunning en een eigen gemeentelijk archeologisch depot. Sommige provincies richten hun depots in tot provinciale of regionale archeologische informatiecentra.

Soms een gemeentelijk depot

Enkele gemeenten beschikken over een eigen depot. Gemeentelijke archeologische depots worden door de provincie aangewezen, op verzoek van het College van burgemeester en wethouders. Ook deze depots kunnen een bredere publieksfunctie hebben.

Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie

Alle maritieme vondsten worden ondergebracht in het Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie van de stichting Erfgoedpark Batavialand. In deze collectie zijn ca. 33.000 objecten ondergebracht.

Digitale archieven

Archis

Archis is een databank waarin alle archeologische vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen. In Archis zijn de onderzoeksrapporten van opgravingen terug te vinden. De rapporten van opgravingen moeten als pdf-document aangeleverd worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Lees meer over Archis.

E-depot Nederlandse Archeologie

Archis ontsluit onderzoeksrapporten van opgravingen; alle andere digitale onderzoeksbestanden van archeologisch onderzoek worden ondergebracht in het E-depot Nederlandse Archeologie van DANS. Het e-depot archiveert en ontsluit de rapporten en data van archeologisch onderzoek (kaarten en GIS bestanden, databases, tekeningen, foto's). Het gaat om onderzoek in de breedste zin van het woord: van booronderzoek tot definitieve opgraving, van specialistisch onderzoek tot proefschrift. Lees meer over het E-depot van DANS.

Meer kennis over onze geschiedenis

Door informatie over vondsten te registreren, groeit de kennis over de Nederlandse archeologie en daarmee onze geschiedenis. Artefacten worden steeds vaker gebruikt in tentoonstellingen en publiekspresentaties. De belangstelling voor archeologie neemt toe en deze objecten helpen om het verhaal van ons verleden te vertellen en het grote publiek kennis te laten maken met de rijkdom van ons bodemarchief.