Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt.  

De invoering van de in 2016 aangenomen Omgevingswet markeert een bijzonder moment in het omgevingsrecht. Maar het is meer dan een bundeling van wetten en een digitaal stelsel, stelt minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening):

“De wet staat vooral voor een nieuwe manier van denken en doen in de gebiedsontwikkeling. In plaats van vraagstukken over de fysieke leefomgeving per sector te benaderen, biedt de omgevingswet de mogelijkheid om integraler en met meer samenhang ons werk te doen. Deze gebiedsgerichte, integrale aanpak is broodnodig voor de grote opgaven waar we voor staan op het terrein van woningbouw, verduurzaming van de energie, infrastructuur, landbouw en natuur.”

[Tekst gaat verder onder afbeelding]

Afbeelding bij Omgevingswet
Beeld: ©HH

Sneller beslissen

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd, regelgeving geharmoniseerd en in veel gevallen worden beslistermijnen versneld. De wet regelt verder een digitaal stelsel en een digitaal loket. Het digitaal stelsel helpt bij het inzichtelijk maken welke regels er in een bepaald gebied gelden en biedt een loket waar vergunningen kunnen worden aangevraagd. 

Het Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen schaarden zich eind januari unaniem achter de invoeringsdatum van 1 januari 2024. Zij concludeerden na een nieuwe serie testen dat het onderliggende digitale stelsel – eerder reden voor een aantal keren uitstel – technisch voldoende gereed is. Zij riepen de beide Kamers op spoedig duidelijkheid te geven over invoering per 1 januari 2024.

Cultureel erfgoed onder de Omgevingswet

Ook de ruimtelijke bescherming van cultureel erfgoed is in de Omgevingswet opgenomen. De Omgevingswet vraagt van gemeenten een andere manier van werken met verschillende ruimtelijke instrumenten. Gemeenten hebben tot 2030 om een definitief omgevingsplan op te stellen. Daarbij kunnen zij op het gebied van erfgoed tegen allerlei inhoudelijke en praktische vragen aanlopen. Via het webdossier Omgevingswet ontsluit de RCE een aantal publicaties die gemeenten hiermee op weg kunnen helpen.