Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening), provincies, gemeenten en waterschappen voor een  uitstel van de ingangsdatum. Dat wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023.

Zorgvuldigheid en duidelijkheid

Minister De Jonge stelt dat een nieuwe, concrete ingangsdatum nodig is: “Er is meer tijd nodig om te oefenen en te testen. Alles afwegend is een nieuwe ingangsdatum van 1 juli 2023 de beste optie, zo vinden ook de provincies, gemeenten en waterschappen. Dit beperkte uitstel zorgt voor zorgvuldigheid én duidelijkheid. Over de verschillende scenario’s, achterliggende dilemma’s en alle voor- en nadelen ga ik graag met de Eerste Kamer in debat.”

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Luchtfoto van het Landschap bij Beltrum
Landschap bij Beltrum

De Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt wetten en rege­lingen, over onder meer wonen, infra­structuur, milieu, natuur en water in één wet. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket dat het voor consumenten en bedrijfs­leven makkelijker maakt ver­gun­ningen aan te vragen en projecten te starten. Het Koninklijk Besluit dat de eerder beoogde invoering per 1 januari 2023 regelt, trekt de minister in om vervolgens een nieuw besluit in procedure te brengen met als ingangsdatum 1 juli 2023.

Voorbereiding erfgoedsector

De Omgevingswet beoogt een samenhangende benadering van diverse belangen, en een van die belangen is cultureel erfgoed. De inwerkingtreding van de wet brengt ook veranderingen voor het erfgoedveld met zich mee. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ondersteunt het veld  met onder meer informatiebijeenkomsten, publicaties en online informatie.

Voor meer informatie, zie het nieuwsbericht op rijksoverheid.nl.