Verkennend onderzoek naar de organisatie van restauratie-opleidingen

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) doet het onderzoeksbureau KBA Nijmegen een verkennend onderzoek naar de organisatie van het restauratie-onderwijs. Goede vakmensen in de restauratie zijn van groot belang voor de instandhouding van de Nederlandse monumenten en de komende jaren dreigt er een tekort.

In het verkennende onderzoek staan de volgende vragen centraal. Hoe is het restauratie-onderwijs georganiseerd? Wat is er nodig om de instroom te vergroten? Hoe kijken betrokken partijen in het veld naar dit vraagstuk? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd tegen de achtergrond van een veelheid van specialistische opleidingen voor de restauratiesector, een groot aantal betrokken partijen en de vraag naar goed opgeleide vakmensen. Daarnaast speelt mee dat de looptijd van de beleidsbrief Erfgoed Telt (2018) afloopt en daarmee ook de bijbehorende ondersteuning van opleidingen. In de periode 2018-2021 investeert het ministerie van OCW € 3,8 miljoen in opleidingen en vakmanschap.

Toekomstbestendige restauratiebranche

De uitkomsten van de verkenning dienen als basis voor het verder vormgeven van beleid en acties om in gezamenlijkheid (overheid, bedrijven en onderwijspartijen) verdere stappen te kunnen zetten naar een toekomstbestendige restauratiebranche. De uitvoering van het onderzoek is van september tot half december 2021.

[Tekst gaat verder onder de foto]

Interieur van de Sint Lambertuskerk in Maastricht met steigers en bouwmaterialen ten behoeve van restauratie.
Restauratiewerkzaamheden in de Sint Lambertuskerk in Maastricht

Verkenning van de restauratiebranche in de provincie Groningen

Eerder dit jaar voerde de Hanzehogeschool in Groningen ook een onderzoek uit, in opdracht van de Provincie Groningen en medegefinancierd door het ministerie van OCW. Dit onderzoek 'Restauratiebranche Provincie Groningen. Verkenning naar toekomstbestendigheid van onderwijs, arbeidsmarkt en innovaties' is afgelopen mei gepubliceerd. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is bij dit rapport betrokken via het programma Aardbevingen en Erfgoed.

In Groningen is, net als in andere regio’s in Nederland, sprake van een tekort aan leerlingen die een restauratieopleiding volgen. Bovendien moeten vaklieden daar opgeleid worden om monumentale gebouwen te verstevigen en aardbevingsbestendig te restaureren. Dat betekent dat de theoretische en praktische lesstof hier goed op moet aansluiten. In deze verkenning is hier onderzoek naar gedaan en ook naar hoe restauratieopleidingen aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor jongeren. Groningen nam hiermee een voortrekkersrol op zich.