Vergunningvrij

Bepaalde activiteiten met betrekking tot rijksmonumenten zijn vergunningvrij. Deze brochure laat zien voor welke activiteiten dit precies geldt.

Omgevingsvergunning

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn verschillende vergunningen en ontheffingen samengevoegd in één vergunning: de omgevingsvergunning. Voor gewoon onderhoud, gericht op het behouden van wat er is, en een aantal wijzigingen aan rijksmonumenten is geen omgevingsvergunning nodig. Verder is het bouwen in, aan of op een monument (rijks, provinciaal of gemeentelijk) niet vergunningplichtig mits het om onderdelen gaat die uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde hebben. Ook voor het bouwen in rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten en voor inpandige veranderingen en bepaalde activiteiten op achtererven is geen vergunning meer nodig. Waar precies de grenzen liggen, maakt deze brochure aan de hand van een aantal voorbeelden duidelijk.

Deze brochure geeft de situatie weer van onder de Wabo. Er wordt gewerkt aan een nieuwe brochure waarin de situatie onder de Omgevingswet wordt beschreven.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018, versie 2.