RAM 243: Een midden-paleolithische vindplaats bij Esbeek (gem. Hilvarenbeek)

In deze rapportage wordt verslag gedaan van het bureauonderzoek naar een midden-paleolithische vindplaats bij Esbeek (gemeente Hilvarenbeek). Het gaat om een van de rijkste en grootste oppervlaktevindplaatsen uit het midden-paleolithicum in Nederland.

Hoge resolutie

Download 'RAM 243: Een midden-paleolithische vindplaats bij Esbeek (gem. Hilvarenbeek)'
PDF document | 37 pagina's | 37.9 MB | 2017

Late Neanderthalers

De vondsten bestaan uit kernen en afslagen, maar ook zijn er veel vuistbijlen, tweezijdig bewerkte rugmessen (Keilmesser) en schaven, en enkele spitsen. De artefacten wijzen op kampementen van late Neanderthalers uit het Vroeg-Glaciaal en/of Midden-Pleniglaciaal (respectievelijk ca.115.000-75.000 en ca. 60.000-40.000 jaar geleden) van de Weichsel-ijstijd. Vindplaatsen met typologisch en morfologisch vergelijkbare artefacten zijn bekend onder andere uit Noord-Brabant zelf, het aangrenzende Belgische pleistocene zandgebied (Oosthoven) en grotvindplaatsen in de Belgische Ardennen, Duitsland en Frankrijk.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 243
Auteurs: E. Rensink & P. van Gisbergen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2017