RAM 187: Getekend door de tijd; archeologisch onderzoek tijdens de restauratie- en consolidatiewerkzaamheden aan de ruïne van kasteel Valkenburg in 2007 en 2008

In dit wetenschappelijke rapport is het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek te lezen waarmee verschillende delen van kasteel Valkenburg opnieuw worden gedateerd en geïnterpreteerd.

Zo blijkt dat de hoefijzervormige Capruijntoren is voorafgegaan door een ronde toren, die mogelijk deel uitmaakte van de oudste ringmuur. Ook lijkt de verdwenen Wolfstoren niet op de plaats te hebben gestaan waar deze werd vermoed. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van het dateringsinstrument: OSL-onderzoek. Hieruit blijkt dat we de uit mergelblokken opgebouwde muren tussen 890 en 1191 n.Chr. moeten dateren. Deze gegevens stemmen niet overeen met eerdere aannames. De resultaten van het onderzoek vormen dan ook aanleiding om de uitwerking van eerder gedane opgravingen opnieuw onder de loep te nemen.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 187
Auteurs: J. van Doesburg en J.W. de Kort
ISBN: 978-90-5799-169-1
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2010