RAM 141: Archeologische waardering van Celtic fields in Drenthe

Deze rapportage doet verslag van een verkennend onderzoek, met als doel een goed bruikbare methode te vinden om raatakkers of Celtic fields te kunnen waarderen.

Archeologische waarderingsmethode

In het project zijn elf terreinen met sporen van prehistorische raatakkers geselecteerd voor waarderingsonderzoek. Eerst zijn de terreinen visueel geïnspecteerd, dat wil zeggen dat bekeken is of het oorspronkelijke walpatroon in het huidige reliëf waarneembaar is. Vervolgens is booronderzoek verricht om vast te stellen of er nog resten van een fossiele akkerlaag aanwezig zijn en welke ruimtelijke verspreiding deze dan hebben. Op basis daarvan is een archeologische waarderingsmethode ontwikkeld met een indeling in vier waarderingscategorieën. De ervaringen die in dit verkennende methodologische project zijn opgedaan, resulteerden in een nieuwe leidraad voor inventarisatie en waardering van Celtic fields.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 141
Auteurs: T. Spek, M. Snoek, W. van der Sanden, M. Kosian, F. van der Heijden, L. Theunissen, M. Nijenhuis, H. Vroon en K. Greving
ISBN: 978-90-5799-094-6
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009