Integrale veiligheid en beveiligingsbeleid

Integrale veiligheid houdt in dat er in samenhang aandacht is voor de veiligheid van het gebouw, de mensen die er werken of op bezoek komen, de collecties en de informatiesystemen.

Wat is integrale veiligheid?

Integrale veiligheid is bedoeld om veiligheidsproblemen binnen een organisatie in samenhang aan te pakken, met als doel de veiligheid op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Denk aan beveiliging, risicobeheer, integriteit, calamiteitenbeheersing en hulpverlening. In de basis betekent dit een goede aansluiting tussen alle BIO-maatregelen

Vastleggen van het veiligheidsbeleid

Het is belangrijk het integraal veiligheidsbeleid formeel in uw organisatie vast te leggen. In het integraal veiligheidsbeleid moet in ieder geval aandacht zijn voor:

  • algemene uitgangspunten voor het beleid
  • verantwoordelijkheden en organisatorische aspecten
  • procedures en regelingen
  • risicomanagement
  • samenwerking en kennisuitwisseling

Deze punten komen terug in een calamiteitenplan (bedrijfshulpverleningsplan, collectiehulpverleningsplan en informatiehulpverleningsplan) en het beveiligingsbeleid.

Beveiligingsbeleid

In het beveiligingsbeleid staat hoe de beveiliging is geregeld. Wie heeft toegang tot welke plekken in het gebouw? Hoe is die toegang georganiseerd? Hoe is het sleutelbeheer geregeld? Ook de maatregelen tegen inbraak, diefstal en vandalisme zijn in het beveiligingsplan terug te vinden. Een belangrijke beveiligingsmaatregel is detectie en alarmering. De procedures moeten bekend zijn bij medewerkers, beveiliging, meldkamer en bij brandweer en politie.

Audit

Het is zinvol om minimaal eens in de twee jaar een audit naar de organisatie van de veiligheidszorg te laten uitvoeren. In een audit komen zwakke punten in het beleid naar voren. Een audit kan worden uitgevoerd door een externe specialist, maar ook door een ervaren collega van een andere erfgoedinstelling.

Voor de audit kunt u gebruik maken van de checklist inhoud calamiteitenplan. Hiermee kijkt u bijvoorbeeld naar de onderdelen veiligheidsbeleid, interne organisatie, maatregelen bij incidenten, ontruimingsinstructies, evacuatie collectie en herstelplan. Voor het onderdeel voorzieningen is bijlage 8 in de Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handig.