Subsidie verantwoorden

U heeft een positieve subsidiebeschikking ontvangen voor de instandhoudingssubsidie. U ontvangt gedurende 6 jaar ieder jaar een voorschot. Het eerste voorschot ontvangt u in het jaar volgend op het jaar van de aanvraag. Let op dat u wijzigingen meldt.

Aan het eind van de instandhoudingsperiode moet u de ontvangen subsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verantwoorden.

Vaststellen subsidie

De uitkeringen zijn voorschotten op het definitief vast te stellen subsidiebedrag. Het vaststellen van de subsidie gebeurt na afloop van de werkzaamheden met de zogenoemde eindverantwoording. Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling van de voorschotten en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.

Hoe leg ik subsidieverantwoording af?

De vereisten voor de eindverantwoording hangen samen met de hoogte van het subsidiebedrag. Hoe lager het bedrag hoe eenvoudiger de vereisten zijn voor het indienen van een verantwoording. In de subsidiebeschikking die u ontvangen heeft, staat welke vereisten voor u van toepassing zijn. En u vindt de vereisten per bedrag ook hieronder.

Minder dan € 25.000

Is uw subsidie minder dan € 25.000, dan hoeft u geen verantwoording af te leggen. Wel is het mogelijk dat de RCE na afloop van het laatste kalenderjaar van het instandhoudingsplan via een steekproef controleert of de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en of u heeft voldaan aan de subsidieverplichtingen.

€ 25.000 tot €125.000

Bij subsidiebedragen van € 25.000 tot € 125.000 geeft u met een prestatieverklaring aan of de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd, of aan de subsidieverplichtingen is voldaan en voor welk bedrag de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Ook overlegt u per monument of zelfstandig onderdeel een inspectierapport dat is opgesteld na afloop van de werkzaamheden.

€ 125.000 - € 300.000

Bij subsidiebedragen van € 125.000 tot € 300.000 is naast een prestatieverklaring ook een financieel verslag vereist. Hierin kunt u aangeven voor welk bedrag de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Ook overlegt u per monument of zelfstandig onderdeel een inspectierapport dat is opgesteld na afloop van de werkzaamheden.

€ 300.000 en hoger

Bij subsidiebedragen van € 300.000 en hoger is naast een inspectierapport, opgesteld na uitvoering van de werkzaamheden ook een controleverklaring van uw accountant vereist. De accountant dient zijn controle in te richten volgens het Controleprotocol financiële eindverantwoording subsidies bij of krachtens de Erfgoedwet.

Voor professionele organisaties voor monumentenbehoud is een specifiek model beschikbaar:

Indienen

U kunt uw verzoek tot subsidievaststelling samen met de bijbehorende documenten digitaal indienen via subsidies@cultureelerfgoed.nl

Teveel subsidie ontvangen?

Heeft u een subsidiebedrag ontvangen tot € 25.000? En heeft u bericht ontvangen dat deze ambtshalve is vastgesteld?

Als u geen wijzigingen op uw instandhoudingsplan hebt doorgegeven en uw aanvraag niet via een steekproef is gecontroleerd, dan heeft de Rijksdienst de subsidie ambtshalve vastgesteld. Dit betekent dat geen inhoudelijke beoordeling van de eindverantwoording heeft plaatsgevonden.

Heeft u zo’n ambtshalve subsidievaststelling ontvangen, maar zijn de werkzaamheden voor een lager bedrag uitgevoerd en heeft u dit niet gemeld?

Dan dient u dit alsnog te melden zodat de subsidie lager kan worden vastgesteld. Dit kan door het invullen van het Meldingsformulier gewijzigde omstandigheden. Het Restauratiefonds neemt contact met u op zodra u de gewijzigde vaststellingsbeschikking hebt ontvangen. Het teveel ontvangen bedrag stort u dan terug op de rekening van het Restauratiefonds.

Uniform subsidiekader

De voorwaarden voor de eindverantwoording zijn vastgelegd in het Uniform subsidiekader (USK). Het Uniform subsidiekader geldt voor alle nieuwe subsidieregelingen van de rijksoverheid.