Participatie door initiatiefnemers

Het betrekken van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij besluitvorming over visies, plannen en projecten is een belangrijk maatschappelijk doel van de Omgevingswet. Daardoor worden de mogelijkheden voor initiatiefnemers om hun plannen verder te brengen verruimd. Hoe kan een gemeente het belang van erfgoed in dit proces waarborgen?

Voor de gemeente Stichtse Vecht is het behalen van kwaliteitswinst een belangrijk doel bij het meenemen van erfgoedwaarden. Er wordt intensief samengewerkt met de Vechtplassencommissie, die sinds de oprichting in 1936 de (ruimtelijke) ontwikkelingen in de Vechtstreek op de voet volgt en adviseert over landschap en cultuurhistorie. Initiatiefnemers wordt geadviseerd zelf in contact te treden met deze commissie voor advies.

Stichtse Vecht beraadt zich op haar houding en positie ten opzichte van particuliere participatie, onder andere omdat de rol van de gemeente verschuift van sturend naar begeleidend. Dat vereist een andere manier van werken. Initiatiefnemers wordt gevraagd om de participatie zelf te organiseren, en dat vraagt om (nieuwe) randvoorwaarden vanuit de gemeente: “Volstaat het als een initiatiefnemer terugkomt met een verslag of eisen we ook maatschappelijk draagvlak?”

Communicatie in een zo vroeg mogelijk stadium

In Zwolle is voor de participatie een belangrijke rol toebedacht aan communicatie in een zo vroeg mogelijk stadium. Henry Kranenborg (senior beleidsadviseur cultureel erfgoed gemeente Zwolle): ‘Dat kost tijd en energie, maar levert veel op aan draagvlak, zowel bij inwoners en belangengroepen als bij het bestuur.”

Rheden werkt aan een soepel verloop van goede communicatie, maar niet volgens een format of vaste formule. Er worden verschillende momenten verschillende middelen ingezet: de ene keer is dat een dorpspanel, de andere keer een dorpswandeling, soms een gebiedsconferentie of een andere werkvorm. Er is veel ruimte om de gemeente om dit maatwerk zelf te organiseren. Marjolein Sanderman (beleidsadviseur erfgoed gemeente Rheden) geeft als tip: ‘Door participatie juist niet in een vast format te gieten pas je maatwerk per fase en project toe. Zo hou je het voor jezelf en je inwoners ook nog een beetje leuk.’

Tips

  • Denk goed na over het kader dat je stelt voor de invulling van particuliere participatie.
  • Door maatwerk bij bewonersparticipatie blijft het voor iedereen plezierig om mee te werken.