RAM 262: Vergaan maar niet verdwenen. Verkennend onderzoek naar scheepswrakken BZN 19 en BZN 20 in de Waddenzee (Gemeente Texel)

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) wordt verslag gedaan van het verkennend duikonderzoek dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2017 uitvoerde op twee scheepswrakken in het gebied Burgzand Noord in de Waddenzee.

Uit de resultaten van dit archeologisch onderzoek blijkt dat op de twee vindplaatsen resten liggen van houten schepen uit de zeventiende tot achttiende eeuw. Op basis van dit onderzoek kan het bevoegd gezag besluiten tot eventuele verdere onderzoeksstappen. Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 262 (RAM 262)
Auteurs: J. Opdebeeck, T. Coenen, L.A. Muis, H.E. Vink en A. Vos
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2021