Historische schets van bossen en bosaanplant in Nederland

Eind 2020 verscheen de Bossenstrategie van de minister van LNV. Doel is om de komende decennia 10% meer bos aan te planten in ons land. Deze brochure gaat in op de geschiedenis van de bebossingen in ons land. Op hoofdlijnen worden de belangrijkste perioden van aanplant geschetst. Voorts wordt ingegaan op de verschillende functies die bossen in de loop der tijd hebben. Er wordt een lans gebroken om bosaanplant ook via aanleg van kleine landschapselementen als boomsingels en houtwallen te realiseren.

Colofon

Deze uitgave is opgesteld door Staatsbosbeheer in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Opstellers: Edwin Raap (RCE) en Jan Janse (SBB)
Vormgeving en opmaak: Studiotekst BV
Copyright 2021