Monitor inzake de staat van het gebouwd erfgoed 2010

Deze publicatie bevat een overzicht van de staat van onderhoud van rijksbeschermde monumenten die in 2009 geïnspecteerd zijn door de Monumentenwacht.

Vergelijking resultaten 2008 en 2009

Dit is de tweede Monitor die is uitgevoerd in het kader van de Erfgoedmonitor. De eerste Monitor inzake de staat van het gebouwd erfgoed 2009 bevat inspectiegegevens uit 2008. Dat was een nulmeting. In deze Monitor is een nieuwe meting uitgevoerd en wordt een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van 2008 en 2009. Verder zijn de resultaten van een steekproef uit 2010 opgenomen. Deze is uitgevoerd onder rijksmonumenten die de Monumentenwacht niet inspecteert om te kijken of de verkregen gegevens representatief zijn voor het gehele bestand van rijksbeschermde gebouwde monumenten.

Bekijk ook de Monitor van 2011.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011