Hulpmiddelen voor RES-regio's

Nederland is opgedeeld in 30 energie-regio's. Gemeenten, provincies en waterschappen werken binnen de regio samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk keuzes te maken voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

RES-kaarten

Van een aantal RES-regio's zijn fysieke kaarten gemaakt: Arnhem Nijmegen, Cleantech, Drechtsteden, Friesland, Rivierengebied en Rotterdam Den Haag. Deze RES-kaarten zijn als pdf te downloaden. De kaart helpt planmakers het gebied met al zijn eigenschappen helder voor ogen te krijgen. Ook dient de kaart als uitgangspunt voor gebiedsprocessen. Hiermee kunnen stakeholders de afweging maken waar het landschap wind- en zonneparken kan herbergen. Elke energieregio legt zijn keuzes vast in een Regionale Energiestrategie.

De pdf-kaart laat onder meer zien:

  • waar in de RES-regio beschermde stads- en dorpsgezichten en monumenten liggen
  • welke buitenplaatsen, eendenkooien en meer voorbeelden van groen erfgoed er zijn
  • welke landschapstypen het gebied heeft en met welke kenmerken
  • waar historische en moderne windturbines staan, waar hoogspanningsleidingen lopen en waar trafostations zijn

De pdf-kaarten worden in korte tijd ontwikkeld in nauwe samenwerking met lokale betrokkenen.

Panorama RES

Van elk van de dertig RES-regio's is een korte karakteristiek gemaakt. Die schetst op hoofdlijnen de historisch-landschappelijke ontwikkelingen die via de GIS-viewer per regio afzonderlijk te bekijken zijn als PDF. Al deze PDF's zijn verzameld in het document Panorama RES. Dit is bedoeld om gemeenten, provincies en waterschappen te helpen een RES op te stellen.

Wilt u ook een kaart voor uw RES-regio laten maken? Of hebt u vragen over Panorama RES? Neemt u dan contact op met projectleider Berthe Jongejan.