Handreiking voor eigenaren

Naast CO2 besparing op langere termijn hebben monumenteigenaren door de energiecrisis momenteel vaak ook de behoefte om op korte termijn besparingsmaatregelen te treffen. Om uw monument voor de langere termijn te verduurzamen is een integraal verduurzamingsplan nodig.

Gemeente

De gemeente is vaak het eerste aanspreekpunt vanwege de vergunningsplicht. De erfgoedambtenaar bij de gemeente kan vertellen wat de belangrijkste cultuurhistorische waarden van het gebouw zijn, wat de lokale regels zijn rondom verduurzaming en of er mogelijk subsidies zijn. In bepaalde gevallen wordt er een regioadviseur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bij betrokken om gezamenlijk te bepalen welke waarden van het gebouw behouden moeten blijven. En hoe dat in balans kan met verduurzamingsmaatregelen. Als de monumentale waarden niet direct zijn in te schatten, is het aan te bevelen een bouwhistorisch onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijke bouwhistoricus.

Monumentenwacht

In elke provincie is een Monumentenwacht actief, die zelfstandig en onafhankelijk opereert. Zij delen een gemeenschappelijke ambitie: het voorkomen van verval bij monumenten door preventief en doelmatig onderhoud. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van periodieke bouwkundige inspecties en het geven van onafhankelijk onderhoudsadvies. Daarnaast hebben inspecteurs van de Monumentenwacht ook expertise in huis op het gebied van historische interieurs en duurzaamheid. 

Monumenten.nl

Op Monumenten.nl treft u alle informatie aan die handig en nuttig is voor monumenteigenaren. Informatie, praktische tips en er is zelfs een Monumenten Community waar u uw vraag kunt stellen. 

Financieringsmogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om verduurzaming van monumenten te financieren. Het is verstandig om bij de verschillende loketten van instanties te informeren of uw traject hiervoor in aanmerking komt.

Een aantal mogelijkheden op een rij, allereerst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), alleen voor VVE’s
Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE)

Dan zijn er nog deze financieringsmogelijkheden:
Btw-vrijstelling voor zonne-energie, via de Belastingdienst
De Energiespaarlening van het Nationaal Warmtefonds
Duurzame Monumentenlening van het Restauratiefonds