begraafplaats
Beeld: Leon Bok

Kaart religie en begraven

Al vanaf de vroege prehistorie richtten mensen het landschap in met markante herinneringspunten. De mensen van de Trechterbekercultuur bouwden al rond 3000 v.Chr. de bekende hunebedden. Later in de Jonge Steentijd en in de Bronstijd werden grafheuvels opgeworpen. Deze zichtbare resten uit het verre verleden worden op de Kaart religie en begraven vergezeld van alle hedendaagse, nog bestaande begraafplaatsen. Op de kaart staan ook rijksmonumentale religieuze gebouwen, zoals kerken, klokkenstoelen en kapellen.

Thema's

In de Kaart religie en begraven zijn de volgende thema’s bijeengebracht:

Gebruik van de kaart

Deze kaart is voor landschapsbeheerders, erfgoedprofessionals, beleidsmakers, landschapsontwerpers en geïnteresseerde bewoners.

Door wie

De meeste kaartlagen zijn gebaseerd op het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daaruit zijn alle rijksmonumenten van de hoofdcategorie Religieuze gebouwen geselecteerd. Bijgebouwen zoals pastorieën zijn op de huidige kaart buiten beschouwing gelaten. De beschikbare gegevens over kloosters worden eerst nog zorgvuldig gecontroleerd en waar mogelijk aangevuld, alvorens deze als kaartlaag zullen worden toegevoegd. Voor kerken en synagoges zijn de gepresenteerde gegevens ontleend aan de database die vervaardigd is in het kader van het project Kerken Tellen! 

Voor de begraafplaatsen hebben de gespecialiseerde bureaus Funeralia en Funeraire adviezen een landsdekkende inventarisatie gemaakt. Gegevens over de hunebedden zijn ter beschikking gesteld door het hunebedcentrum in Borger.