Kaart overstroming en cultureel erfgoed

Om als erfgoedbeheerder goed voorbereid te zijn op een overstroming, is het belangrijk om te weten of uw erfgoedlocatie (museum, archief of monument) in een overstromingsgebied ligt. De RCE heeft op de Kaart overstroming en cultureel erfgoed erfgoedlocaties gecombineerd met de overstromingskaarten van Rijkswaterstaat. Met de gegevens van deze kaart kunt u vervolgens kijken of u maatregelen zou moeten treffen. 

Gebruik van de kaart

Deze kaart is voor erfgoedprofessionals en monumenteneigenaren, maar ook voor bestuurders en beleidsmakers van overheden en veiligheidsregio’s. 

Wat levert het op

Deze erfgoedlocaties staan op de kaart:

  • Rijksmonumenten: gebouwd erfgoed, archeologische vindplaatsen en beschermde stads- en dorpsgezichten opgenomen in het Monumentenregister
  • Werelderfgoed
  • Musea: gedefinieerd volgens de Erfgoedmonitor
  • Archiefinstellingen: gedefinieerd volgens de Archiefwiki

De kaartlaag Maximale waterdiepte geeft 5 overstromingsscenario’s die in een oogopslag laten zien welke erfgoedlocaties gevaar kunnen lopen. De laag geeft informatie over de gevolgen van dijkdoorbraken van de primaire en regionale waterkeringen in beschermde en onbeschermde gebieden gelegen langs die primaire en regionale watersystemen. Per scenario zijn mogelijke overstromingen te zien die in werkelijkheid niet allemaal tegelijkertijd zullen optreden. 

De erfgoedlocaties kunnen ook worden gecombineerd met de volgende kaartlagen:

  • Gebouwen met droge verdiepingen
  • Droge verdiepingen per buurt
  • Overstromingskans per dijkvak (2019)
  • Waarschuwingstijd
  • Geschatte aankomsttijden overstroming
  • Overstromingsduur

De informatie op de kaartlagen wordt op landelijk niveau aangeboden, maar door in te zoomen kan een veel kleiner gebied worden bekeken.

Door wie

De kaartlagen komen uit het Landelijk informatiesysteem Water en Overstromingen (LIWO) van Rijkswaterstaat. De Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft met behulp van Rijkswaterstaat de kaartlagen met informatie over mogelijke overstromingen, waarschuwingstijden en evacuatiemogelijkheden gecombineerd met gegevens uit het monumentenregister, de Erfgoedmonitor en de Archiefwiki.