Overzicht subsidies

De rijksoverheid wil de zorg voor beschermde monumenten stimuleren. Ze doet dit onder andere door eigenaren subsidie te verlenen voor onderhoud en restauratie of om herbestemming bij dreigende leegstand mogelijk te maken.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. 

Lees alles over de woonhuissubsidie

Subsidie voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn

Eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, kunnen de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen. Dat kan voor een kerk, molen of fabriek zijn. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling. De Sim is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Aanvragen kan van 1 februari tot en met 31 maart.

Lees alles over de Subsidie instandhouding rijksmonumenten

Herbestemmingssubsidie

Een nieuwe kans voor oude gebouwen. De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. Daarmee voorkomen we leegstand en verval. Subsidie aanvragen kan ieder jaar van 1 oktober tot en met 30 november voor onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming voor en wind- en waterdichtmaatregelen.

Lees alles over de herbestemmingssubsidie

Subsidie restauratie grote rijksmonumenten

De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 is bedoeld voor grote rijksmonumenten met een restauratieproject van minimaal 2,5 miljoen euro aan subsidiabele kosten. Als eigenaren van deze monumenten besluiten ook een substantiële investering te doen in de verduurzaming van het monument, wordt het subsidiepercentage verhoogd. Daarnaast kan de verbetering van de toegankelijkheid van het monument of een zogenoemde meervoudige opgave ook tot verhoging van dat subsidiepercentage leiden.

Lees alles over de subsidie restauratie grote rijksmonumenten

Meer financiëringsmogelijkheden

Naast rijkssubsidie kunnen monumenteigenaren een lening aanvragen bij het Restauratiefonds of gebruik maken van een van de provinciale restauratieregelingen. Daarnaast zijn er fondsen, zoals het Cultuurfonds, die herstel van bijzondere objecten, interieurs, monumenten financieel kunnen ondersteunen.

Op de website Monumenten.nl leest u meer over financiering van onderhoud en restauratie.