Overzicht subsidies

De rijksoverheid wil de zorg voor beschermde monumenten stimuleren. Ze doet dit onder andere door eigenaren subsidie te verlenen voor onderhoud en restauratie of om herbestemming bij dreigende leegstand mogelijk te maken.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. 

Lees alles over de woonhuissubsidie

Subsidie voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn

Eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, kunnen de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen. Dat kan voor een kerk, molen of fabriek zijn. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling. De Sim is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Aanvragen kan van 1 februari tot en met 31 maart.

Lees alles over de Subsidie instandhouding monumenten

Subsidie voor restauratie klinkend erfgoed

Van 1 september tot en met 20 oktober 2021 konden eigenaren aanvragen indienen voor de Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed (Srke). De indieningsperiode is beëindigd, omdat in een korte periode al aanzienlijk meer subsidieaanvragen zijn ingediend dan we met het beschikbare budget konden honoreren.

Een groot aantal provincies biedt via de eigen provinciale restauratieregeling nog wel de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de restauratie van klinkend erfgoed. Informeer hiernaar bij uw eigen provincie.

Lees meer over de Subsidie restauratie klinkend erfgoed

Herbestemmingssubsidie

Een nieuwe kans voor oude gebouwen. De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. Daarmee voorkomen we leegstand en verval. Subsidie aanvragen kan ieder jaar van 1 oktober tot en met 30 november voor onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming voor en wind- en waterdichtmaatregelen.

Lees alles over de herbestemmingssubsidie

Meer financiëringsmogelijkheden

Naast rijkssubsidie kunnen monumenteigenaren een lening aanvragen bij het Restauratiefonds of gebruik maken van een van de provinciale restauratieregelingen. Daarnaast zijn er fondsen, zoals het Cultuurfonds, die herstel van bijzondere objecten, interieurs, monumenten financieel kunnen ondersteunen.

Op de website Monumenten.nl leest u meer over financiering van onderhoud en restauratie.